دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش پرستاری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری زن 50 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری مرد 50 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31824 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31824 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31839 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31840 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31857 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری مرد 40 بدون خوابگاه
31857 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری زن 40 بدون خوابگاه
31858 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31858 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31867 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل دانشکده پرستاری مغان (گرمی)) اردبیل پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقال
31867 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل دانشکده پرستاری مغان (گرمی)) اردبیل پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقال
31868 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر) اردبیل پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه- ممنوعیت نقل و انتقال
31868 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر) اردبیل پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه- ممنوعیت نقل و انتقال
31878 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری مرد 60 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31878 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری زن 60 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
33141 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) پزشکی ارومیه می باشد-عدم تعهد در واگذاری خوابگاه. ک سب مجوز از شورای یاد شده، محل تح صیل دان شگاه علوم » دانشکده پرســتاری میاندواب« تغییر خواهد یافت.تا زمان کسب مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به محل تحصیل پذیرفته شــدگان این رشــته محل در صــورت
33141 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) پزشکی ارومیه می باشد-عدم تعهد در واگذاری خوابگاه. ک سب مجوز از شورای یاد شده، محل تح صیل دان شگاه علوم » دانشکده پرســتاری میاندواب« تغییر خواهد یافت.تا زمان کسب مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به محل تحصیل پذیرفته شــدگان این رشــته محل در صــورت
31890 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری مهاباد) آذربایجان غربی پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده پرستاری ارومیه ممنوع می باشد. دانشجویان ندارد. انتقال از دانشکده های اقماری به این دانشکده تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31890 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری مهاباد) آذربایجان غربی پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده پرستاری ارومیه ممنوع می باشد. دانشجویان ندارد. انتقال از دانشکده های اقماری به این دانشکده تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31897 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 50
31897 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 50
31898 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 52 (پذیریش در نیمسال دوم)
31898 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 52 (پذیریش در نیمسال دوم)
31937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری مرد 35 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری زن 35 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31956 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری مرد 55
31956 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری زن 55
31957 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31957 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری زن 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31970 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری زن 24 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31970 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31978 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان پرستاری زن 24 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31978 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31983 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31983 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری زن 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31998 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری زن 50
31998 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری مرد 50
32012 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران پرستاری مرد 30
32012 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران پرستاری زن 30
32020 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری مرد 60 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32020 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری زن 60 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32021 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری مرد 20 ارایه مجوز شرکت در آزمون از یگان خدمتی از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - پذیرش
32028 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری زن 35 ممنوعیت نقل و انتقال
32028 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری مرد 35 ممنوعیت نقل و انتقال
32042 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 35 عدم واگذاری خوابگاه
32042 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 35 عدم واگذاری خوابگاه
32043 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32043 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32058 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری زن 26 سایر دانشگاههای علوم پزشکی ممنوعیت هر گونه انتقال و جابجایی به بندر عباس و
32058 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری مرد 26 سایر دانشگاههای علوم پزشکی ممنوعیت هر گونه انتقال و جابجایی به بندر عباس و
32065 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری مرد 60 (پذیریش در نیمسال دوم)
32065 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری زن 60 (پذیریش در نیمسال دوم)
32081 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پرستاری زن 35 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32081 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پرستاری مرد 35 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32092 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی پرستاری زن 35 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32092 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی پرستاری مرد 35 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32101 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32101 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32096 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی پرستاری زن 26 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32096 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی پرستاری مرد 26 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32111 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری مرد 55
32111 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن 55
32112 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
32112 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
32139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 20
32139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 20
32140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32157 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 75
32157 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 75
32158 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32158 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32185 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 35
32185 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 35
32186 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32186 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32222 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) خوزستان پرستاری زن 22 خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد .
32222 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) خوزستان پرستاری مرد 22 خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد .
32219 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری زن 16 دارای خوابگاه
32219 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری مرد 16 دارای خوابگاه
32220 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز خوزستان پرستاری زن 22 فاقد خوابگاه
32220 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز خوزستان پرستاری مرد 22 فاقد خوابگاه
32221 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری زن 19
32221 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری مرد 19
32226 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پرستاری زن 40 خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32226 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پرستاری مرد 40 خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32234 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمنا ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32234 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمنا ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32259 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری زن 35 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد. - محل
32259 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری مرد 35 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد. - محل
32256 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی پرستاری زن 30 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32256 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی پرستاری مرد 30 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32261 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن 15
32261 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری مرد 15
32262 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32262 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32275 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری زن 32 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32275 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری مرد 32 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32292 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 50 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32292 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری زن 50 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32309 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 22
32309 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 22
32310 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32310 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32339 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری زن 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32339 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32340 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32340 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32355 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) زنجان پرستاری زن / مرد 50 گونه خوابگاه اعم از دولتی و خودگردان عدم امکان انتقال به زنجان - عدم تعهد در ارایه هر
32360 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن 28
32360 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری مرد 28
32361 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن 27 (پذیریش در نیمسال دوم)
32361 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری مرد 27 (پذیریش در نیمسال دوم)
32382 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین) خراسان رضوی پرستاری زن 33 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32382 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین) خراسان رضوی پرستاری مرد 33 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32386 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری زن 40
32386 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری مرد 40
31795 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پرستاری زن 40 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31795 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پرستاری مرد 40 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
32408 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری مرد 30
32408 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن 30
32409 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32409 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32423 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری مرد 45
32423 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری زن 45
32434 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32434 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32444 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 75
32444 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 75
32445 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32445 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32492 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن 40
32492 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری مرد 40
32493 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32493 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32517 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری زن 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32517 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32519 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) فارس پرستاری زن 30 ممنوعیت نقل و انتقال
32519 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) فارس پرستاری مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال
32536 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری زن 40
32536 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری مرد 40
32544 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 37
32544 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 37
32545 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32545 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32566 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32566 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32687 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری مرد 75
32687 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن 75
32702 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 25
32702 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 25
32703 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32703 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32737 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 40 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32737 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 40 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32738 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32738 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32744 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری زن 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32744 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32762 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن 35 بدون خوابگاه
32762 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری مرد 35 بدون خوابگاه
32763 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32763 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32782 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 10
32782 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 10
32783 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32783 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32791 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) لرستان پرستاری زن 25 بدون خوابگاه
32791 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) لرستان پرستاری مرد 25 بدون خوابگاه
32788 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان پرستاری زن 25 بدون خوابگاه
32788 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان پرستاری مرد 25 بدون خوابگاه
32797 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 35
32797 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 35
32798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن 25
32813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری مرد 25
32814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32820 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32820 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32832 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن 37
32832 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری مرد 37
32833 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32833 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری مرد 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32853 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری زن 15 ممنوعیت نقل و انتقال خوابگاه خودگردان
32853 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری مرد 15 ممنوعیت نقل و انتقال خوابگاه خودگردان
32854 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه خودگردان
32854 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه خودگردان
32857 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) خراسان رضوی پرستاری زن 20 خوابگاه خودگردان
32857 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) خراسان رضوی پرستاری مرد 20 خوابگاه خودگردان
32876 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32876 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32877 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32877 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32892 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری زن 30 براساس مصویه شورای آموزشی دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقالات
32892 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری مرد 30 براساس مصویه شورای آموزشی دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقالات
32893 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) براساس مصویه شورای آموزشی دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقالات
32893 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) براساس مصویه شورای آموزشی دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقالات
32584 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن 30
32584 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری مرد 30
32585 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32585 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32611 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 35
32611 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن 35
32612 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32612 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32644 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری زن 60 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
32644 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری مرد 60 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
32650 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان پرستاری زن 40
32650 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان پرستاری مرد 40
32657 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 40
32657 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 40
32658 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32658 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32678 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32678 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32922 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پرستاری زن 40 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32922 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پرستاری مرد 40 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32936 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 80 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32936 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 80 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32951 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری زن 43 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32951 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری مرد 43 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32962 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 41 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32962 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 41 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32975 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32975 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32978 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری زن 25
32978 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری مرد 25
32986 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری زن 26 دانشجو بوده و دانشگاه تعهدی در این مورد ندارد.) هماهنگی و اخذ خوابگاه خودگردان دختران به عهده (شهرستان دارای خوابگاه خودگردان دختران می باشد. عدم تعهد در ارایه خوابگاه به ویژه برای پسران
32986 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری مرد 26 دانشجو بوده و دانشگاه تعهدی در این مورد ندارد.) هماهنگی و اخذ خوابگاه خودگردان دختران به عهده (شهرستان دارای خوابگاه خودگردان دختران می باشد. عدم تعهد در ارایه خوابگاه به ویژه برای پسران
32991 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری زن 25 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32991 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری مرد 25 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32995 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن 20 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
32995 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری مرد 20 این دانشکده دارای خوابگاه خودگردان می باشد.
33002 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری زن 45
33002 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری مرد 45
33009 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری زن 30 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33009 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری مرد 30 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33020 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی پرستاری زن 37
33020 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی پرستاری مرد 37
33024 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری زن 30 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33024 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری مرد 30 دانشجویان ندارد. این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه برای
33030 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری زن 20
33030 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری مرد 20
33031 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
33031 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
33037 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس پرستاری زن 25
33037 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس پرستاری مرد 25
33042 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری زن 30
33042 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری مرد 30
33049 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری مرد 20
33049 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری زن 20
33050 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
33050 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
33063 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی پرستاری زن 30 فاقد خوابگاه
33063 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی پرستاری مرد 30 فاقد خوابگاه
36077 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36078 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خورو بیابانک
36079 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان داران
36080 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
36081 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان بویین و میاندشت
36082 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان گلپایگان
36083 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خوانسار
36084 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
36085 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان اردستان
36086 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نطنز - بادرود
36401 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان خاتم شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36401 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان خاتم شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36402 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان ایران شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36402 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان ایران شهرستان ایرانشهر -ممنوعیت نقل و انتقال
36403 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل در بیمارستان امام علی شهرستان چابهار-ممنوعیت نقل و انتقال دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36403 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل در بیمارستان امام علی شهرستان چابهار-ممنوعیت نقل و انتقال دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (پردیس خودگردان چابهار) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36631 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 توکهور از شهرستان میناب - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز روستایی
36632 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 درمانی شهرستان حاجی آباد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36633 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 درمانی شهرستان رودان - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36634 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) درمانی شهرستان بشاگرد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36638 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 درمانی شهرستان قشم - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36640 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز روستایی توکهور از شهرستان میناب - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال
36641 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 درمانی شهرستان میناب - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال- عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36642 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) روستایی لیردف از شهرستان جاسک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36643 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) درمانی شهرستان سیریک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36635 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری مرد 1 از مراکز درمانی شهرستان بندرلنگه - ممنوعیت تغییررشته و انتقال و جابجایی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (بندرلنگه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی
36636 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری مرد 1 مراکز درمانی شهرستان پارسیان - ممنوعیت تغییررشته و هر گونه انتقال و جابجایی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (بندرلنگه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در
36637 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری مرد 1 از مراکز درمانی شهرستان خمیر - ممنوعیت تغییررشته و انتقال و جابجایی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (بندرلنگه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی
36639 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری مرد 1 مراکز درمانی شهرستان بستک - ممنوعیت تغییررشته و انتقال و جابجایی محل تحصیل: شهرستان بندرلنگه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (بندرلنگه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از
36295 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) خوزستان پرستاری مرد 2 خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باغملک - خوابگاه جهت دانشجویان مونث می باشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) - دارای تعهد
36295 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) خوزستان پرستاری زن 2 خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باغملک - خوابگاه جهت دانشجویان مونث می باشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) - دارای تعهد
36296 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) خوزستان پرستاری زن 2 خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهدز- خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) - دارای تعهد
36296 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) خوزستان پرستاری مرد 2 خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهدز- خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) - دارای تعهد
36297 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) خوزستان پرستاری زن 4 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایذه - خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد .
36297 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) خوزستان پرستاری مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایذه - خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد .
36290 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (دانشکده پرستاری بستان) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان حمیدیه- دارای خوابگاه
36290 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (دانشکده پرستاری بستان) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان حمیدیه- دارای خوابگاه
36291 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (دانشکده پرستاری بستان) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان هویزه - دارای خوابگاه
36291 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (دانشکده پرستاری بستان) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان هویزه - دارای خوابگاه
36300 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری زن 4 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (دانشکده پرستاری بستان) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دشت آزادگان- دارای خوابگاه
36300 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (دانشکده پرستاری بستان) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دشت آزادگان- دارای خوابگاه
36292 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز خوزستان پرستاری زن 4 خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هفتکل- فاقد خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت رامهرمز) - دارای تعهد
36292 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز خوزستان پرستاری مرد 4 خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هفتکل- فاقد خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت رامهرمز) - دارای تعهد
36298 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز خوزستان پرستاری زن 4 خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رامهرمز - فاقد خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت رامهرمز) - دارای تعهد
36298 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز خوزستان پرستاری مرد 4 خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رامهرمز - فاقد خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت رامهرمز) - دارای تعهد
36293 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری زن 2 سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان لالی - دارای خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت مسجدسلیمان) - دارای تعهد خدمت
36293 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری مرد 2 سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان لالی - دارای خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت مسجدسلیمان) - دارای تعهد خدمت
36294 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری زن 2 خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیکا - خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت مسجدسلیمان) - دارای تعهد
36294 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری مرد 2 خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیکا - خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت مسجدسلیمان) - دارای تعهد
36299 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری زن 3 سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مسجد سلیمان - خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت مسجدسلیمان) - دارای تعهد خدمت
36299 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری مرد 3 سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مسجد سلیمان - خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت مسجدسلیمان) - دارای تعهد خدمت
36301 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن / مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول
36404 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 20 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل دربیمارستان امام خمینی شهرستان خاش
36404 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 20 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل دربیمارستان امام خمینی شهرستان خاش
36405 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 5 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان دارالشفاء شهرستان میرجاوه
36405 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان دارالشفاء شهرستان میرجاوه
36406 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان رازی شهرستان سراوان
36406 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان رازی شهرستان سراوان
36329 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) زنجان پرستاری زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) در شهرستان خدابنده (بیمارستان امیرالمومنین)- عدم امکان انتقال به زنجان - عدم تعهد در ارایه هر دانشگاه علوم پزشکی زنجان (دانشکده پرستاری ابهر) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل گونه خوابگاه اعم از دولتی و خودگردان
36330 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) زنجان پرستاری زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) در شهرستان طارم(بیمارستان شهدا) - عدم امکان انتقال به زنجان - عدم تعهد در ارایه هر گونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (دانشکده پرستاری ابهر) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل خوابگاه اعم از دولتی و خودگردان
36331 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) زنجان پرستاری زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) در شهرستان ماهنشان (بیمارستان رازی)- عدم امکان انتقال به زنجان - عدم تعهد در ارایه هر گونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (دانشکده پرستاری ابهر) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل خوابگاه اعم از دولتی و خودگردان
36573 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رومشکان
36574 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کوهدشت
36575 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دوره
36576 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 5 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان الیگودر-بدون خوابگاه
36576 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان الیگودر-بدون خوابگاه
36577 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نورآباد
36578 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (دانشکده پرستاری الیگودرز) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان الشتر
36670 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- مهرآباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36670 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- مهرآباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36671 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 آباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه نداردمحل تحصیل دانشکده پرستاری مامایی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد-احمد
36672 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 2 مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.محل تحصیل دانشکده پرستاری مامایی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -
36672 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2 مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.محل تحصیل دانشکده پرستاری مامایی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -
36673 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت-بخ و گاریزات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36673 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت-بخ و گاریزات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36674 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت - نصرآباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36675 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهریز-بهادران دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36677 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -هرات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
32952 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری میبد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اردکان –عقدا، دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
32952 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری میبد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اردکان –عقدا، دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36676 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری میبد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان میبد-ندوشن دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36676 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری میبد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان میبد-ندوشن دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36302 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شادگان
36302 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شادگان
36303 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اروندکنار
36303 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اروندکنار
36304 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبادان
36304 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبادان
36305 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمشهر
36305 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمشهر
36065 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری زن 10 دانشکده علوم پزشکی خلخال - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خلخال - ممنوعیت نقل و انتقال و فقدان خوابگاه
36065 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری مرد 10 دانشکده علوم پزشکی خلخال - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خلخال - ممنوعیت نقل و انتقال و فقدان خوابگاه
36609 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن 7 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
36609 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری مرد 7 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین
37760 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد
37758 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
37747 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - انشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد
37765 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
31825 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31825 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31918 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31918 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31919 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31919 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31991 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31991 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32010 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32010 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32053 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 10 عدم واگذاری خوابگاه
32053 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 10 عدم واگذاری خوابگاه
32054 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32054 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32076 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32076 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32149 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 9
32149 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 9
32150 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32150 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32171 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 12
32171 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 12
32172 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32172 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32201 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 10
32201 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 10
32202 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32202 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32268 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32268 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32284 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری زن 8 بدون خوابگاه
32284 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری مرد 8 بدون خوابگاه
32373 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن 4
32373 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری مرد 4
32374 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
32374 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
32431 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری زن / مرد 11
32467 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 27 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32467 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 27 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32468 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 28 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32468 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32518 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری زن 5
32518 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری مرد 5
32556 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 15
32556 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 15
32557 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32557 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32576 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32576 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32694 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32694 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32714 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 5
32714 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 5
32715 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32715 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32741 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 10 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32741 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 10 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32742 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32742 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32746 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری زن 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32746 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32786 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 5 بدون خوابگاه
32786 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 5 بدون خوابگاه
32787 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32787 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32809 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 10
32809 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 10
32810 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32810 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32815 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن 5
32815 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری مرد 5
32816 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32816 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32821 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32821 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32844 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن 5
32844 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری مرد 5
32845 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32845 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32855 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری زن 5 ممنوعیت نقل و انتقال * خوابگاه خودگردان
32855 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری مرد 5 ممنوعیت نقل و انتقال * خوابگاه خودگردان
32856 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال* خوابگاه خودگردان
32856 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال* خوابگاه خودگردان
32861 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) خراسان رضوی پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه خودگردان
32861 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) خراسان رضوی پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه خودگردان
32903 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 17 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32903 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 17 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32904 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32904 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32596 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن 5
32596 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری مرد 5
32597 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32597 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32623 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32623 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32669 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 5
32669 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 5
32670 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32670 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32679 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32679 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32971 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 10
32971 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 10
32982 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری مرد 5
32982 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری زن 5
32989 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری زن 4
32989 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری مرد 4
33000 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن 10
33000 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری مرد 10
33006 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری زن 10
33006 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری مرد 10
33015 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری زن 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33015 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی