دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
38463 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38464 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی شیلات زن / مرد 10
38465 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
38466 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 10
38633 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد زن / مرد 12
38634 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری زن / مرد 15
38635 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی زن / مرد 18
38636 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی کاربردی زن / مرد 32
38637 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض زن / مرد 32
38638 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
38639 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی زن / مرد 15
38640 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی زن / مرد 15