دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان البرز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31586 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم دامی زن / مرد 20
31587 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی باغبانی زن / مرد 20
31588 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی خاک زن / مرد 20
31589 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی شیلات زن / مرد 20
31590 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31591 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20
31592 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز گیاه پزشکی زن / مرد 20
31593 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 20
31594 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی صنایع مبلمان زن / مرد 20
31595 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی طبیعت زن / مرد 20
31596 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی فضای سبز زن / مرد 20
35375 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
31605 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زمین شناسی زن / مرد 50
31606 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی جانوری زن / مرد 35
31607 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31608 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی گیاهی زن / مرد 40
31609 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست فناوری زن / مرد 35
31610 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31611 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31612 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
35395 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 12
35396 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی کاربردی زن / مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم)
35397 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی محض زن / مرد 28
35398 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 14
35399 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35400 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 5
35401 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 5
35402 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31932 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی مرد 50 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31932 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن 50 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31933 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31933 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن 50 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی زن 28 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی مرد 28 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31935 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31935 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31936 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی زن / مرد 25 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری مرد 35 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری زن 35 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31941 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) مشارکتی (ظرفیت محدود) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - خوابگاه
31941 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) مشارکتی (ظرفیت محدود) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - خوابگاه
31942 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 30 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
35842 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
46190 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 1
46191 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 2
46192 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 9 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 3
46193 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 4
46194 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد
46195 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اشتهارد، طالقان محل خدمت اشتهارد
46196 تربیت معلم روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی زن 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ
46197 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ
46198 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 1
46199 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 10 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 2
46200 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 11 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 3
46201 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 4
46202 تربیت معلم روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد
38262 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز حسابداری زن 18
38263 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز روانشناسی زن 18
38264 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مدیریت بازرگانی زن 18
38265 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مدیریت مالی زن 18
38463 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38464 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی شیلات زن / مرد 10
38465 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
38466 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 10
38633 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد زن / مرد 12
38634 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری زن / مرد 15
38635 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی زن / مرد 18
38636 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی کاربردی زن / مرد 32
38637 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض زن / مرد 32
38638 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
38639 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی زن / مرد 15
38640 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی زن / مرد 15
38641 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز حسابداری زن / مرد 15
38642 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز روانشناسی زن / مرد 15
38643 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
38644 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت دولتی زن / مرد 15
38645 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت صنعتی زن / مرد 15
38646 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حسابداری زن / مرد 15
38647 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز روانشناسی زن / مرد 15
38648 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
38649 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز روانشناسی زن / مرد 15
38650 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حسابداری زن / مرد 15
38651 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز روانشناسی زن / مرد 15
38652 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
33089 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز - واحد کرج البرز دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
31944 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن / مرد 10 بدون خوابگاه
31945 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31946 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی زن / مرد 12 بدون خوابگاه
31947 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31948 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی زن / مرد 5 بدون خوابگاه
31949 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 بدون خوابگاه
31950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3 بدون خوابگاه
31951 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 بدون خوابگاه
31952 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری زن / مرد 3 بدون خوابگاه
35883 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 بدون خوابگاه