دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32016 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی مرد 70 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32016 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی زن 70 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32017 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت بورسیه و استخدام نیروی انتظامی(بورسیه ناجا) خاص - پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32018 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی مرد 18 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32019 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت بورسیه و استخدام نیروی انتظامی خاص - پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32020 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری مرد 60 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32020 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری زن 60 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32021 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری مرد 20 ارایه مجوز شرکت در آزمون از یگان خدمتی از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - پذیرش
32022 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه مرد 10 عضویت رسمی از یگان خدمتی از میان اعضای رسمی سپاه پاسداران با ارایه گواهی شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - پذیرش
32023 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط مرد 8 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32024 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 40 عضویت رسمی از یگان مربوطه. از میان اعضای رسمی سپاه پاسداران با ارایه گواهی شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - پذیرش
32025 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 40 انقلاب اسلامی جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان بسیجی و نهایتا شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط