دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش علوم تغذیه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31815 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم تغذیه زن 25 محدودیت در واگذاری خدابگاه
31815 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم تغذیه مرد 25 محدودیت در واگذاری خدابگاه
31904 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن 19
31904 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه مرد 19
32022 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه مرد 10 عضویت رسمی از یگان خدمتی از میان اعضای رسمی سپاه پاسداران با ارایه گواهی شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - پذیرش
32069 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم تغذیه مرد 25
32069 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم تغذیه زن 25
32118 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه زن 26
32118 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه مرد 26
32192 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه زن 24
32192 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه مرد 24
32248 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه زن 19 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32248 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه مرد 19 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32295 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم تغذیه زن 20 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32295 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم تغذیه مرد 20 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32315 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تغذیه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32315 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تغذیه مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32344 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم تغذیه مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32344 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم تغذیه زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32403 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم تغذیه مرد 30
32403 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم تغذیه زن 30
32452 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه مرد 12
32452 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن 12
32453 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32453 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32498 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه مرد 22
32498 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه زن 22
32532 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل تحصیل شهرستان سپیدان فارس علوم تغذیه مرد 15 ممنوعیت نقل و انتقال
32532 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل تحصیل شهرستان سپیدان فارس علوم تغذیه زن 15 ممنوعیت نقل و انتقال
32690 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن 25
32690 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه مرد 25
32707 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم تغذیه زن 15
32707 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم تغذیه مرد 15
32768 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه زن 25 بدون خوابگاه
32768 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه مرد 25 بدون خوابگاه
32882 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم تغذیه مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32882 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم تغذیه زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32589 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه مرد 20
32589 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه زن 20
32639 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه زن 25
32639 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه مرد 25
32926 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم تغذیه زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32926 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم تغذیه مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم تغذیه زن 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم تغذیه مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32992 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل علوم تغذیه مرد 20 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32992 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل علوم تغذیه زن 20 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
33033 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه مرد 17
33033 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه زن 17
33046 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس علوم تغذیه مرد 20
33046 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس علوم تغذیه زن 20
33053 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم تغذیه مرد 18
33053 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم تغذیه زن 18
36096 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36097 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نطنز
36098 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان چادگان
36099 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان گلپایگان
36100 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خوانسار
36101 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
38063 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم تغذیه زن / مرد 32
38064 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم تغذیه زن / مرد 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
31924 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32208 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه زن / مرد 6
32255 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه زن / مرد 5 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32475 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32476 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32533 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل تحصیل شهرستان سپیدان فارس علوم تغذیه زن / مرد 3
32696 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن / مرد 7
32719 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم تغذیه زن / مرد 5
32601 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 5
33036 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه زن / مرد 3
33060 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم تغذیه زن / مرد 4