دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه قم

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31740 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی جانوری مرد 60
31740 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی جانوری زن 60
35632 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد زن 18
35632 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد مرد 18
35633 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم حسابداری زن 18
35633 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم حسابداری مرد 18
35634 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم شیمی کاربردی زن 48
35634 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم شیمی کاربردی مرد 48
35635 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن 18
35635 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی مرد 18
35636 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35636 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35637 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی زن 18
35637 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی مرد 18
35638 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی زن 18
35638 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی مرد 18
35639 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم شیمی کاربردی زن 16
35639 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم شیمی کاربردی مرد 16
35640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن 18
35640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی مرد 18
35641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها