دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش زیست شناسی جانوری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31501 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری زن / مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
31512 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری زن / مرد 25
31517 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31548 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31567 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31573 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 15
31580 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی جانوری زن / مرد 15
31601 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 50
31603 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31606 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی جانوری زن / مرد 35
31610 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31613 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری زن / مرد 40
31615 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31618 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31628 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی جانوری زن / مرد 40
31632 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی جانوری زن / مرد 5
31651 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31655 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری زن / مرد 5
31659 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31667 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31682 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31713 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 5
31740 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی جانوری زن 60
31740 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی جانوری مرد 60
31747 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن / مرد 35
31748 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31750 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری زن / مرد 35
31754 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31763 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 25
31767 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 25
37419 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37718 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37435 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37471 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن / مرد 2 دانشگاه گلستان - گرگان