دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان قم

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35376 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
35377 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
35378 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
35379 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
32562 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی مرد 25
32562 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن 25
32563 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32563 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32564 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی مرد 20
32564 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی زن 20
32565 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی زن / مرد 25
32566 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32566 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32567 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32567 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32568 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی مرد 20
32568 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن 20
32569 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32569 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32570 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی زن 20
32571 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32572 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری مرد 20
32572 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن 20
35861 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
35604 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث مرد 12 محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
35604 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث زن 12 محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
31740 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی جانوری مرد 60
31740 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی جانوری زن 60
35632 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد زن 18
35632 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد مرد 18
35633 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم حسابداری زن 18
35633 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم حسابداری مرد 18
35634 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم شیمی کاربردی زن 48
35634 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم شیمی کاربردی مرد 48
35635 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن 18
35635 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی مرد 18
35636 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35636 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35637 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی زن 18
35637 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی مرد 18
35638 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی زن 18
35638 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی مرد 18
35639 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم شیمی کاربردی زن 16
35639 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم شیمی کاربردی مرد 16
35640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن 18
35640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی مرد 18
35641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35816 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم حسابداری زن 9
35817 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم علوم قرآن و حدیث زن 9
35818 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم فقه و حقوق اسلامی زن 9
35819 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مدیریت بازرگانی زن 9
35820 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مدیریت کسب و کارهای کوچک زن 9
35821 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم حسابداری زن 2
35822 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم علوم قرآن و حدیث زن 2
35823 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم فقه و حقوق اسلامی زن 2
35824 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مدیریت بازرگانی زن 2
35825 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مدیریت کسب و کارهای کوچک زن 2
35834 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مروج سیاسی مرد 9 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35835 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم مدیریت فرهنگی هنری مرد 9 پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام
47373 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی مرد 3 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت جعفرآباد
47374 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت خلجستان
47375 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی مرد 3 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .کهک (نوفل لوشاتو)
47376 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 1
47377 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 2
47378 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 3
47379 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 4
47380 تربیت معلم روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی زن 6 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت جعفرآباد
47381 تربیت معلم روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی زن 4 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت خلجستان
47382 تربیت معلم روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی زن 6 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .کهک (نوفل لوشاتو)
47383 تربیت معلم روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی زن 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 1
47384 تربیت معلم روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی زن 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 2
47385 تربیت معلم روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی زن 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 3
47386 تربیت معلم روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی زن 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 4
38483 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38484 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
38747 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری زن / مرد 15
38748 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی زن / مرد 18
38749 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
33120 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان قم - واحد قم قم پزشکی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
33121 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان قم - واحد قم قم پزشکی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
32573 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن / مرد 5
32574 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32575 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی زن / مرد 5
32576 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32576 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32577 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5
32578 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4
32579 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی زن 5
32580 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن / مرد 3