دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه زنجان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33765 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 45
33766 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا زن / مرد 80
33767 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان حقوق زن / مرد 35
33768 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33769 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 40
33770 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا زن / مرد 10
33771 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
33772 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 5
35429 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 20
35430 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 20
35431 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 24
35434 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن 40 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35434 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی مرد 40 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35435 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 20
35436 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
35437 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 2
35438 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 2
35439 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 2
35442 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35442 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35443 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35444 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم)
37632 مناطق محروم روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه زنجان