دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه سمنان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33775 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن / مرد 20
33776 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33777 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
33778 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 30
33779 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن / مرد 10
33780 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33781 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 20
35447 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 18
35448 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 20
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35451 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 30
35452 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
35453 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 18
35454 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35455 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 18
35456 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 18
35457 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 18
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35460 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 30
35461 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
35462 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 18
35463 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35464 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 18
37522 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37523 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37524 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37525 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37655 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37658 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37659 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37660 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37661 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37662 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 1 دانشگاه سمنان