دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و استان سمنان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33742 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا زن / مرد 60
33743 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق زن / مرد 45
33744 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا زن / مرد 10
33745 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
35410 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 26
35412 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 6
33775 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن / مرد 20
33776 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33777 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
33778 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 30
33779 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن / مرد 10
33780 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33781 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 20
35447 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 18
35448 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 20
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35451 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 30
35452 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
35453 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 18
35454 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35455 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 18
35456 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 18
35457 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 18
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35460 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 30
35461 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
35462 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 18
35463 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35464 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 18
35465 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 12
35466 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 26
35467 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 6
35554 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اقتصاد زن / مرد 36
35555 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 36
35556 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی زن 14 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35556 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی مرد 14 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35557 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 36
35558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اقتصاد زن / مرد 24
35559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 24
35560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 24
37522 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37523 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37524 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37525 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37655 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37658 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37659 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37660 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37661 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37662 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37656 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر)
46995 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت آرادان
46996 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سرخه
46997 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدیشهر
46998 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان
46999 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
47000 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
47001 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بیارجمند
47002 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
47003 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
47004 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
47005 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
47006 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بیارجمند
47007 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت دامغان
47008 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سرخه
47009 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان
47010 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
47011 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
47012 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت آرادان
47013 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدیشهر