دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش طراحی لباس

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34716 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 20
34717 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34718 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 10
34719 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34686 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 20
34687 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34688 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 10
34689 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34724 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 20
34725 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34726 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 10
34727 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34728 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 20
34729 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34730 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 10
34731 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34732 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 20
34733 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34734 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 10
34735 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34740 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 20
34741 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34742 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 10
34743 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34744 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 20
34745 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34746 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 10
34747 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34760 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 20
34761 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34762 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 10
34763 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34768 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 20
34769 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34770 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 10
34771 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34756 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 20
34757 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34758 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 10
34759 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34508 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 12
34515 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 6
34776 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس زن 40
34781 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس زن 20
37586 مناطق محروم روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 1 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد
37595 مناطق محروم روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 2 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد
38156 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی لباس زن 60