دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و استان سیستان وبلوچستان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34541 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری زن / مرد 35
34542 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن / مرد 40
34543 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری زن / مرد 20
34561 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن / مرد 25
34562 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش زن / مرد 25
34563 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن 30
34563 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی مرد 30
34564 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی زن / مرد 25
34565 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی زن / مرد 5
37153 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37153 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37154 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37154 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37591 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37592 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان