دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش صنایع دستی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34505 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی زن 25 سلامت چشم و دست داوطلب برای تحصیل در این رشته الزامی است.
34512 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی زن 10 سلامت چشم و دست داوطلب برای تحصیل در این رشته الزامی است.
34523 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی زن / مرد 45
34546 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی زن / مرد 35
34554 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی زن / مرد 10
34561 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن / مرد 25
34570 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی زن / مرد 25
34572 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی زن / مرد 5
34585 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی زن / مرد 20
34609 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی زن / مرد 20
34610 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی زن / مرد 15
34612 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی زن / مرد 20
34620 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی زن 40
34620 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی مرد 40
34653 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 25
34664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 3
34625 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی زن 29
34625 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی مرد 29
34595 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 30
34598 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 10
34600 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان صنایع دستی زن / مرد 35
37153 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37153 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37591 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37146 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی مرد 1 دانشگاه شیراز
37162 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37573 مناطق محروم روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی زن / مرد 2 دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
37740 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37166 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37156 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان صنایع دستی زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37593 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان صنایع دستی زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج