دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه مراغه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31141 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 60
31142 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 60
31143 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
31144 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
31145 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
31146 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 10
31147 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 10
31148 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 10
31149 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 10
31150 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10
35747 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 4
35748 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم)
35749 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 3 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35750 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 3 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35751 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1
35752 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم)
37226 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37233 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37247 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه مراغه