دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30031 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
30062 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30120 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30161 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30233 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز
30234 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 16 محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز
30288 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30285 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30299 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30377 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30482 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30493 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 5
30509 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30524 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 15
30552 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30575 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن 20
30575 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) مرد 20
30627 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30643 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30762 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30916 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 30
30919 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 30
30922 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 30
30925 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 30
30944 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30957 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 10
31131 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
31144 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
31149 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 10
31027 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
37093 مناطق محروم روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 2 دانشگاه جهرم
37372 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37309 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37017 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) مرد 2 دانشگاه شیراز
37310 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- ملاثانی اهواز
37395 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
37268 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد