دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی شیمی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30026 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
30037 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی زن / مرد 37
30043 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی زن / مرد 3
30054 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شیمی زن / مرد 40
30074 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 30
30088 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 10
30115 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی زن / مرد 30
30124 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی زن / مرد 5
30132 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی زن / مرد 60
30143 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 50
30201 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 27
30217 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 18
30239 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 60
30242 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 15
30251 متمرکز روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی زن / مرد 60
30257 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی زن / مرد 10
30271 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 65
30291 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی زن / مرد 20
30282 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی زن / مرد 25
30307 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی زن / مرد 48
30318 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی زن / مرد 10
30328 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شیمی زن / مرد 45
30372 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی زن / مرد 45
30397 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی زن / مرد 40
30409 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30424 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی زن / مرد 55
30436 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی زن / مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
30450 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی زن / مرد 40
30502 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی زن / مرد 40
30518 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی زن / مرد 20
30546 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی شیمی زن / مرد 60
30559 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 50
30570 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی زن / مرد 35
30596 متمرکز روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی شیمی زن / مرد 60
30606 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شیمی زن / مرد 60
30621 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 60 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30637 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30656 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 50
30673 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30681 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی شیمی زن / مرد 55
30695 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شیمی زن / مرد 50
30723 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 64
30733 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 20
30740 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی زن / مرد 50
30746 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی زن / مرد 20
30755 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی زن / مرد 45
30768 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی زن / مرد 15
30782 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 80
30793 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30813 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی زن / مرد 60
30836 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 63
30848 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 42
30858 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی زن / مرد 45
30865 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی زن / مرد 10
30826 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی زن / مرد 30
30879 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 48
30894 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 12
30904 متمرکز روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 60
30910 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 30
30938 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی زن / مرد 52
30953 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی زن / مرد 13
30976 متمرکز روزانه دانشگاه قم قم مهندسی شیمی مرد 35
31046 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) گلستان مهندسی شیمی زن / مرد 35
31048 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) گلستان مهندسی شیمی زن / مرد 10
31060 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شیمی زن / مرد 70
31073 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شیمی زن / مرد 10
31108 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 35
31116 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 15
31125 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی زن / مرد 60
31135 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی زن / مرد 15
31141 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 60
31146 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 10
31191 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی شیمی زن / مرد 35
31173 متمرکز روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی زن / مرد 35
31181 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی شیمی زن / مرد 50
30994 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 30
31007 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 10
31019 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی زن / مرد 45
31223 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی زن / مرد 60
31229 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی زن / مرد 10
31241 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی شیمی زن / مرد 40
31292 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی زن / مرد 40
31304 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی زن / مرد 20
31317 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شیمی زن / مرد 30
31323 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی شیمی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
31323 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی شیمی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
37405 مناطق محروم روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه اراک
37076 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37259 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی زن / مرد 4 دانشگاه بجنورد
37223 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37362 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37320 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37291 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی شیمی زن / مرد 5 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37224 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37292 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شیمی زن / مرد 4 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37225 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37363 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37386 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) گلستان مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول)
37226 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37090 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی شیمی زن / مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37703 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
37041 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی زن / مرد 2 دانشگاه کردستان - سنندج