دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی تربت جام

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32985 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 25 دانشجو بوده و دانشگاه تعهدی در این مورد ندارد.) هماهنگی و اخذ خوابگاه خودگردان دختران به عهده (شهرستان دارای خوابگاه خودگردان دختران می باشد. عدم تعهد در ارایه خوابگاه به ویژه برای پسران
32986 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری زن 26 دانشجو بوده و دانشگاه تعهدی در این مورد ندارد.) هماهنگی و اخذ خوابگاه خودگردان دختران به عهده (شهرستان دارای خوابگاه خودگردان دختران می باشد. عدم تعهد در ارایه خوابگاه به ویژه برای پسران
32986 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری مرد 26 دانشجو بوده و دانشگاه تعهدی در این مورد ندارد.) هماهنگی و اخذ خوابگاه خودگردان دختران به عهده (شهرستان دارای خوابگاه خودگردان دختران می باشد. عدم تعهد در ارایه خوابگاه به ویژه برای پسران
32987 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 دانشجو بوده و دانشگاه تعهدی در این مورد ندارد.) هماهنگی و اخذ خوابگاه خودگردان دختران به عهده (شهرستان دارای خوابگاه خودگردان دختران می باشد. عدم تعهد در ارایه خوابگاه به ویژه برای پسران
32988 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 18 تعهد در ارایه خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32988 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 18 تعهد در ارایه خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32989 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری زن 4
32989 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری مرد 4