دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و نوع دوره دیگر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31802 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 4
31803 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی زن / مرد 5
31804 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی زن / مرد 8
31805 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 5
33143 متمرکز دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن / مرد 5 برنامه درسی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
31820 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 18 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31821 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن / مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31822 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31823 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31825 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31825 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31870 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه بدون خوابگاه - محل تحصیل پردیس خودگردان
31871 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن / مرد 10 دانشگاه بدون خوابگاه - محل تحصیل پردیس خودگردان
31872 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی زن / مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه بدون خوابگاه - محل تحصیل پردیس خودگردان
31887 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن / مرد 45 دانشگاه دانشجویان ندارد. - محل تحصیل پردیس خودگردان این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31888 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن / مرد 10 دانشگاه دانشجویان ندارد. - محل تحصیل پردیس خودگردان این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31889 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه دانشجویان ندارد. - محل تحصیل پردیس خودگردان این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31914 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن / مرد 46 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31915 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31916 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31917 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31918 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31918 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31919 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31919 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31920 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31921 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31922 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31923 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31924 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31925 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31926 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31927 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31928 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31929 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31930 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
35881 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31944 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن / مرد 10 بدون خوابگاه
31945 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31946 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی زن / مرد 12 بدون خوابگاه
31947 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31948 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی زن / مرد 5 بدون خوابگاه
31949 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 بدون خوابگاه
31950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3 بدون خوابگاه
31951 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 بدون خوابگاه
31952 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری زن / مرد 3 بدون خوابگاه
35883 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 بدون خوابگاه
31968 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35884 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
31990 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن / مرد 20
31991 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31991 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31992 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
31993 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
31994 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری زن / مرد 5
32010 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32010 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32013 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32014 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32015 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32035 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن / مرد 10 ممنوعیت نقل و انتقال
32052 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 12 عدم واگذاری خوابگاه
32053 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 10 عدم واگذاری خوابگاه
32053 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 10 عدم واگذاری خوابگاه
32054 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32054 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32055 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 عدم واگذاری خوابگاه
32056 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 عدم واگذاری خوابگاه
32057 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مامایی زن 5 عدم واگذاری خوابگاه
32059 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 13 خودگردان دانشگاه عدم واگذاری خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32060 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم واگذاری خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32061 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن / مرد 10 خودگردان دانشگاه عدم واگذاری خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32075 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 15
32076 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32076 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32089 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32090 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی زن / مرد 7 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32091 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی زن / مرد 10 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32128 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی زن / مرد 2
32129 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی زن / مرد 8
32130 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی زن / مرد 5
32131 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی گفتار درمانی زن / مرد 4
32132 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32133 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32134 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32135 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32136 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32149 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 9
32149 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 9
32150 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32150 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32151 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی زن 2
32152 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری زن / مرد 2
32170 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران بهداشت عمومی زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم)
32171 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 12
32171 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 12
32172 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32172 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32173 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی زن / مرد 2
32174 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32175 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی زن / مرد 8
32176 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 2
32177 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی زن 5
32178 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32201 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 10
32201 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 10
32202 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32202 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32203 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32204 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32205 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32206 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی زن / مرد 5
32207 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32208 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه زن / مرد 6
32209 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی زن 3
32210 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32211 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32212 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32213 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32214 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32215 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32216 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32217 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32230 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن / مرد 10 مقدورات به دانشجویان ورودی جدید عدم تعهد دانشگاه در ارایه خوابگاه و ارایه آن در حد
32231 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) مقدورات به دانشجویان ورودی جدید عدم تعهد دانشگاه در ارایه خوابگاه و ارایه آن در حد
32240 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی زن / مرد 15 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32253 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن / مرد 5 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32254 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32255 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه زن / مرد 5 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32267 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن / مرد 15
32268 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32268 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32269 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32270 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3
32271 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری زن / مرد 2
32283 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی زن / مرد 15 بدون خوابگاه
32284 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری زن 8 بدون خوابگاه
32284 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری مرد 8 بدون خوابگاه
32285 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 4 بدون خوابگاه
32286 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3 بدون خوابگاه
32287 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 2 بدون خوابگاه
32288 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی زن 2 بدون خوابگاه
32302 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 13 واگذاری خوابگاه ندارد. ممنوعیت انتقال -این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای
32303 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن / مرد 8 واگذاری خوابگاه ندارد. ممنوعیت انتقال -این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای
32325 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32326 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن / مرد 5
32327 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی زن / مرد 3
32328 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 4
32331 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32332 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32333 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32334 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
35888 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3
32349 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32350 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32351 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن / مرد 10 پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32352 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32353 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32354 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32371 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32372 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
32373 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن 4
32373 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری مرد 4
32374 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
32374 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
32375 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 4
32376 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 4
32377 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 2
32378 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4
32379 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مامایی زن 3
32380 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 3
32381 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
35886 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم)
32391 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن / مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32392 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 6
31797 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی زن / مرد 15 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
32417 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن / مرد 10 تعهدی ندارد. دانشگاه نسبت به تأمین خوابگاه به دانشجویان شهریه پرداز
32418 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهدی ندارد. دانشگاه نسبت به تأمین خوابگاه به دانشجویان شهریه پرداز
32430 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی زن / مرد 15
32431 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری زن / مرد 11
32432 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 2
32433 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32460 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32461 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32462 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32463 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32464 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32465 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32466 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32467 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 27 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32467 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 27 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32468 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 28 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32468 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32469 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32470 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32471 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32472 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران ساخت پروتزهای دندانی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32473 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32474 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32475 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32476 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32477 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32478 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن / مرد 9 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32479 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن / مرد 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32480 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32481 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32482 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
35885 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32484 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران بهداشت عمومی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32507 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن / مرد 15
32508 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32509 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی زن / مرد 20
32510 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن / مرد 15
32511 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1
32512 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی زن / مرد 1
32513 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32514 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی زن / مرد 5
32515 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی زن / مرد 3
32516 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی زن / مرد 2
32518 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری زن 5
32518 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری مرد 5
32523 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم)
32524 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
32525 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم)
32530 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس بهداشت عمومی زن / مرد 5
32531 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32533 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل تحصیل شهرستان سپیدان فارس علوم تغذیه زن / مرد 3
32540 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی زن / مرد 20
32553 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن / مرد 25
32554 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی زن / مرد 5
32555 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی زن / مرد 5
32556 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 15
32556 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 15
32557 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32557 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32558 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 7
32559 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32560 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 5
32561 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری زن / مرد 8
35889 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 2
32573 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن / مرد 5
32574 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32575 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی زن / مرد 5
32576 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32576 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32577 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5
32578 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4
32579 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی زن 5
32580 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن / مرد 3
32694 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32694 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32695 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32696 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن / مرد 7
32697 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 4
32698 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32699 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32712 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 20
32713 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 3
32714 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 5
32714 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 5
32715 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32715 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32716 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32717 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3
32718 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32719 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم تغذیه زن / مرد 5
32720 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی زن 4
32721 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5
32722 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری زن / مرد 5
32723 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35887 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1
32736 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی زن / مرد 3 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32741 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 10 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32741 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 10 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32742 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32742 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32743 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی زن 3 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32751 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 8 تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32754 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن / مرد 2 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32755 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 4 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
35890 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32746 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری زن 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32746 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32747 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان مامایی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32728 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32729 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32730 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32731 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32748 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان پزشکی زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32749 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان دندانپزشکی زن / مرد 14 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32773 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 10 بدون خوابگاه
32774 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32775 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 5 محدودیت در ارایه خوابگاه
32776 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 محدودیت در ارایه خوابگاه
32777 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32778 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 بدون خوابگاه
32779 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32780 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32781 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32786 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 5 بدون خوابگاه
32786 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 5 بدون خوابگاه
32787 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32787 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32807 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن / مرد 6
32808 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 4
32809 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 10
32809 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 10
32810 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32810 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32811 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 5
32812 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5
32824 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ساری
32825 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ساری
35891 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
32815 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن 5
32815 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری مرد 5
32816 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32816 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32821 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32821 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32822 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) مازندران پزشکی زن / مرد 30
32823 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) مازندران داروسازی زن / مرد 20
32843 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 5
32844 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن 5
32844 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری مرد 5
32845 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32845 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32846 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
32847 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5
32848 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32849 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 5
32850 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردرمانی زن / مرد 3
32851 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی زن / مرد 2
32852 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی زن 2
32863 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32864 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32865 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32866 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32867 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32868 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32855 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری زن 5 ممنوعیت نقل و انتقال * خوابگاه خودگردان
32855 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری مرد 5 ممنوعیت نقل و انتقال * خوابگاه خودگردان
32856 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال* خوابگاه خودگردان
32856 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال* خوابگاه خودگردان
32861 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) خراسان رضوی پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه خودگردان
32861 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) خراسان رضوی پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه خودگردان
32896 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 15 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32897 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32898 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن / مرد 16 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32899 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن / مرد 10 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32900 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32901 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32902 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32903 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 17 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32903 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 17 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32904 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32904 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32905 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32906 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 7 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32907 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32908 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 15 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32909 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 2 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32910 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی زن / مرد 7 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32911 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32912 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32913 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32914 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 2 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32915 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 3 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32916 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32917 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
35893 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32595 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی زن / مرد 8
32596 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن 5
32596 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری مرد 5
32597 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32597 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32598 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 4
32599 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 4
32600 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32601 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 5
32602 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 5
32603 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی زن 5
32604 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5
35882 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3
32605 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) اصفهان پزشکی زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نخواهد بود. درخواست نقل و انتقال پذیرفته شدگان این رشته
32621 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 15
32622 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32623 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32623 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32624 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32625 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32626 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3
32627 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32628 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی زن 2
32629 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری زن / مرد 5
32646 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32647 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32648 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن / مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32649 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32669 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 5
32669 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 5
32670 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32670 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32671 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5
32672 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5
32673 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هسته ای زن / مرد 5
32674 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32675 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 3
32676 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 5
32677 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن / مرد 5
32680 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32681 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن / مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32682 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32683 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32679 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32679 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32931 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 10 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32932 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32946 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32947 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32948 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32949 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32957 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
32958 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
32959 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن / مرد 5 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
32970 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32971 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 10
32971 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 10
32981 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان بهداشت عمومی زن / مرد 5
32982 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری مرد 5
32982 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری زن 5
32983 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5
32984 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5
32989 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری زن 4
32989 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری مرد 4
33000 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن 10
33000 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری مرد 10
33006 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری زن 10
33006 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری مرد 10
33007 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2
33015 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری زن 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33015 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری مرد 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33016 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33017 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری زن / مرد 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33018 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مشارکتی-محدودیت در پذیرش شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - خوابگاه
35892 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33036 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه زن / مرد 3
33044 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری زن 10
33044 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری مرد 10
33056 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری زن 8
33056 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری مرد 8
33057 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم)
33057 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری زن 7 (پذیریش در نیمسال دوم)
33058 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 9
33059 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 7
33060 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم تغذیه زن / مرد 4
33061 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 3
33071 متمرکز دیگر موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 7