دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی خلخال

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32990 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل بهداشت عمومی زن / مرد 25 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32991 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری زن 25 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32991 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری مرد 25 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32992 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل علوم تغذیه مرد 20 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32992 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل علوم تغذیه زن 20 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32993 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 برای دختران و فقدان خوابگاه برای پسران ممنوعیت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارایه خوابگاه
36065 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری زن 10 دانشکده علوم پزشکی خلخال - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خلخال - ممنوعیت نقل و انتقال و فقدان خوابگاه
36065 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری مرد 10 دانشکده علوم پزشکی خلخال - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خلخال - ممنوعیت نقل و انتقال و فقدان خوابگاه