دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه گلستان - گرگان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31747 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن / مرد 35
31748 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
35664 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان اقتصاد زن / مرد 11
35665 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 9
35666 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن / مرد 28
35667 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35668 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان اقتصاد زن / مرد 3
35669 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 3
35670 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35671 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
37471 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن / مرد 2 دانشگاه گلستان - گرگان
37681 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37684 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37686 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37689 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان