دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان گلستان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32684 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی مرد 80
32684 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن 80
32685 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی مرد 19 (پذیریش در نیمسال دوم)
32685 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن 19 (پذیریش در نیمسال دوم)
32686 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی زن / مرد 20
32687 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری مرد 75
32687 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن 75
32688 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 26
32688 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل زن 26
32689 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32689 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن 20
32690 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن 25
32690 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه مرد 25
32691 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 14
32692 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32693 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری زن 17
32693 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری مرد 17
31707 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 30
31708 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاه پزشکی زن / مرد 30
31747 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن / مرد 35
31748 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
35664 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان اقتصاد زن / مرد 11
35665 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 9
35666 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن / مرد 28
35667 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35668 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان اقتصاد زن / مرد 3
35669 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 3
35670 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35671 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
31749 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
35672 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد زن / مرد 12
35673 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری زن / مرد 9
35674 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی زن / مرد 9
35675 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 12
35676 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری زن / مرد 9
35677 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مدیریت مالی زن / مرد 12
35678 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بازرگانی زن 14
35679 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بیمه زن 12
35680 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی زن 12
36543 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گالیکش
36544 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان رامیان-روستای شش آب
36545 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان مینودشت-دهستان دوزین
36546 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مراوه تپه
36547 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان کلاله-روستای قرانکی جنگل
36548 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان مراوه تپه بخش گلی داغ
36549 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان گنبد کاووس-روستای کرند
36550 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان آزاد شهر-روستای کاشیدار
36551 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان علی آباد کتول-روستای قره بلاغ
36552 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان گالیکش-روستای تنگراه
36553 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان مینودشت
37752 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
37475 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
37476 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
37471 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن / مرد 2 دانشگاه گلستان - گرگان
37681 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37684 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37686 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37689 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37472 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه گنبد
37682 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه گنبد
37683 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه گنبد
37685 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه گنبد
37690 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بیمه زن 1 دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر)
37691 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی زن 1 دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر)
46778 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت اسفراین
46779 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت شیروان
47636 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش ابتدایی مرد 9 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرگان، کردکوی، بندر گز محل خدمت گرگان
47640 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت مینودشت
47641 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت آزادشهر
47644 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرگان، کردکوی، بندر گز محل خدمت بندرگز
47645 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت رامیان
47646 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت علی آباد
47662 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت مینودشت
47663 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، ترکمن، گمیشان محل خدمت آق قلا
47664 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، ترکمن، گمیشان محل خدمت گمیشان
47665 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله
47666 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت مراوه تپه
47667 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
47668 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرگان، کردکوی، بندر گز محل خدمت گرگان
47669 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت آزادشهر
47670 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت رامیان
47671 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت علی آباد
47748 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت خمام
47749 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رحمت آبادبلوکات
47894 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت نور
47895 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان گلستان آموزش تربیت بدنی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چالوس، کجور، نوشهر، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت چالوس
47634 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد) گلستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله
47635 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد) گلستان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گالیکش
47637 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد) گلستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، ترکمن، گمیشان محل خدمت گمیشان
47638 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد) گلستان آموزش ابتدایی مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
47639 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد) گلستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت مراوه تپه
47642 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد) گلستان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، ترکمن، گمیشان محل خدمت آق قلا
47643 تربیت معلم روزانه پردیس آیت اله خامنه ای گرگان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد) گلستان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، ترکمن، گمیشان محل خدمت بندرترکمن
47649 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله
47650 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گالیکش
47651 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 9 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرگان، کردکوی، بندر گز محل خدمت گرگان
47652 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، ترکمن، گمیشان محل خدمت گمیشان
47653 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
47654 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت مراوه تپه
47655 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت مینودشت
47656 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت آزادشهر
47657 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، ترکمن، گمیشان محل خدمت آق قلا
47658 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، ترکمن، گمیشان محل خدمت بندرترکمن
47659 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرگان، کردکوی، بندر گز محل خدمت بندرگز
47660 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت رامیان
47661 تربیت معلم روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت علی آباد
38756 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 15
32694 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32694 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32695 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32696 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن / مرد 7
32697 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 4
32698 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32699 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه