دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه میبد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34095 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد ایران شناسی زن / مرد 45 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
34096 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد حقوق زن / مرد 30 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
34097 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد علوم قرآن و حدیث زن / مرد 40 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
34098 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 35 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
34099 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی زن 40 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
34100 متمرکز نوبت دوم دانشگاه میبد یزد حقوق زن / مرد 30 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35759 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد اقتصاد زن / مرد 24 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35760 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد تاریخ اسلام زن / مرد 26 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35761 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت صنعتی زن / مرد 26 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
35762 متمرکز روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی زن / مرد 20 پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
37135 مناطق محروم روزانه دانشگاه میبد یزد ایران شناسی زن / مرد 1 دانشگاه میبد - پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
37190 مناطق محروم روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه میبد - پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
37208 مناطق محروم روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی زن 2 دانشگاه میبد - پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
37208 مناطق محروم روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی مرد 2 دانشگاه میبد - پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد