دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و دانشگاه دانشگاه هنر - شیراز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34673 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی زن / مرد 20
34674 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن / مرد 26
34675 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی زن / مرد 15
34676 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش زن / مرد 20
34677 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 25
34678 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس موزه زن / مرد 25
34679 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی زن 20
34679 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی مرد 20
37145 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن 3 دانشگاه هنر شیراز
37145 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37161 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن / مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37163 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش زن / مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37164 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی زن / مرد 2 دانشگاه هنر شیراز