کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی روزانه - 3

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی روزانه - 3
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11755 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11766 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11767 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11768 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11769 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11770 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11771 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11772 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11773 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11774 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11775 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11776 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11777 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11778 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11779 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11780 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11781 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11782 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11783 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11784 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11786 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11787 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11788 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11789 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) لرستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11790 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن - مرد 54
تجربی - با آزمون 11791 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11792 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11793 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11794 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11795 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11796 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11797 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11798 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11799 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11800 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11801 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 11802 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11803 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 1
تجربی - با آزمون 11804 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11805 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11806 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11807 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11808 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11809 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11810 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11811 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11825 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11826 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11829 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11830 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11832 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11836 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11837 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی مرد 7
تجربی - با آزمون 11838 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11839 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11840 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی مرد 2
تجربی - با آزمون 11841 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11842 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 11843 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11844 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11845 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11846 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی مرد 1
تجربی - با آزمون 11847 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11848 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11849 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11850 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 29
تجربی - با آزمون 11851 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11852 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11853 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11854 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11855 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 11856 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11857 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11858 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11859 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11862 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11863 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11873 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11874 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی مرد 5
تجربی - با آزمون 11875 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 11876 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11877 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11878 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اتاق عمل زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11879 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11880 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11881 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11882 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11883 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11884 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11885 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 31
تجربی - با آزمون 11886 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11887 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11888 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11889 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11890 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11891 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11892 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11893 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11894 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11895 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر) همدان پرستاری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11896 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان اتاق عمل زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11897 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11901 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11902 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11903 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد دندانپزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11905 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11906 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11907 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11908 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11909 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11910 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11911 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11912 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11913 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11915 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11916 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی مرد 8
تجربی - با آزمون 11917 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11918 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11919 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11920 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11921 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2
تجربی - با آزمون 11922 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11923 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11924 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1
تجربی - با آزمون 11925 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11926 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11927 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11928 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11929 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11938 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11934 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11935 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11936 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11937 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11939 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11940 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11941 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11942 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11943 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11944 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 12014 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11945 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11946 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11947 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11953 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی بهداشت عمومی زن 30
تجربی - با آزمون 11954 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11955 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11956 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11957 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11958 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11959 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11960 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11961 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان اتاق عمل زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11962 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11963 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11964 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11965 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11966 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11967 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11968 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11969 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11970 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11971 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11972 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11973 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11974 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11975 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11976 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11977 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11978 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11979 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11980 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11981 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11982 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11983 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11984 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11985 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11986 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11987 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11988 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11989 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11990 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11991 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس اتاق عمل زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11992 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11993 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11994 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس هوشبری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11995 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11996 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 11997 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11998 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11999 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 12000 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 12001 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 12002 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12003 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 12004 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 12005 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12006 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 12007 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 12008 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12009 روزانه با آزمون موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 12010 روزانه با آزمون موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی زن - مرد 5
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13159 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13160 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13161 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13162 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13163 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13164 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13165 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن - مرد 18
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13166 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13167 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13168 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن - مرد 14
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13169 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی زن - مرد 18
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13170 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13171 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13172 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13173 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن - مرد 24
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13174 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13175 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی زن - مرد 14
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13176 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن - مرد 22
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13177 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر داروسازی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13178 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13179 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13180 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13181 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13182 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی زن 5
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13183 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13184 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی زن - مرد 30
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13185 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13186 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13187 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13188 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13189 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13190 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13191 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13192 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 40
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13193 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13194 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13195 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13196 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13197 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13198 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13199 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13200 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13201 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13202 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13203 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13204 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13205 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13206 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13207 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13208 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13209 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13210 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13211 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13212 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13213 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13214 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13215 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13216 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13217 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13218 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری زن 60
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13219 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن 16
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13220 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13221 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13222 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13223 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13224 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13225 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13226 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13227 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13228 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 12
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13229 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل  سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13230 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13231 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 14
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13232 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 16
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13233 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13305 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13234 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13235 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13236 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13237 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13238 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مامایی زن 12
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13239 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13240 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13241 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13242 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13243 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13244 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13245 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13246 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 18
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13247 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13248 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13249 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن - مرد 14
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13250 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13251 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری زن - مرد 12
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13252 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 13
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13253 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی زن 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13254 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13255 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری زن - مرد 14
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13256 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13257 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13258 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13259 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13260 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13261 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13262 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13263 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13264 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13265 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل زن - مرد 7
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13266 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی زن 7
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13267 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن - مرد 28
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13268 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن - مرد 12
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13269 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13270 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن - مرد 24
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13271 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13272 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13273 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13274 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13275 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13276 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13277 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 28
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13278 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13279 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13280 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13281 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13282 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13283 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13284 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن - مرد 12
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13285 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13286 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13287 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن - مرد 24
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13288 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 16
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13289 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13290 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13291 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13292 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13293 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13294 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 1
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13295 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13296 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 1
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13297 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13298 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 1
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13299 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن - مرد 30
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13300 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13301 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13302 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13303 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13304 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - مناطق محروم 13151 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13152 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13153 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13154 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13155 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13156 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13157 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی زن 1
تجربی - مناطق محروم 13158 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13416 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13417 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13418 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13419 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13420 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13421 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13422 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13423 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13424 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13487 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13488 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13489 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13490 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13425 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13426 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام بهداشت و بازرسی گوشت مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13427 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13491 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13428 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقیانوس شناسی زن - مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13429 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زیست فناوری زن - مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13430 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13431 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13432 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی صنایع مبلمان زن - مرد 5
تجربی - مناطق محروم 13492 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13493 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13433 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13434 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13494 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13435 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13436 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13437 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13438 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13495 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13496 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13497 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13498 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت صنعتی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13499 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13439 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13440 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13500 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد حسابداری زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13501 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13502 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13441 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13442 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13503 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13504 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13505 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13506 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13507 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13508 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13443 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13444 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی فضای سبز زن - مرد 3
تجربی - مناطق محروم 13445 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13509 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13510 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13511 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 2
تجربی - نیمه متمرکز 21825 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت اطلاعات مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21826 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت اقتصادی مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21827 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت بینالملل مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21828 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت نرم مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21829 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران پژوهشگری امنیت مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21831 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران حفاظت اطلاعات مرد 45
تجربی - نیمه متمرکز 21832 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران ضد تروریسم مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21833 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران علوم سیاسی مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21834 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران علوم فنی امنیت مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21877 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21880 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران مدیریت اطلاعات و ارتباطات مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21884 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران مطالعات امنیتی مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21881 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21878 روزانه با آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی علوم انتظامی مرد 120
تجربی - نیمه متمرکز 21879 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن - مرد 9
تجربی - نیمه متمرکز 21830 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی عقیدتی سیاسی مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21653 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران اتاق عمل مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21654 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری زن 27
تجربی - نیمه متمرکز 21655 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری مرد 26
تجربی - نیمه متمرکز 21657 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21661 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21665 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 11
تجربی - نیمه متمرکز 21668 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21669 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران فناوری اطلاعات سلامت مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21822 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21658 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم انتظامی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21666 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم انتظامی مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21656 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21659 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21660 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 3
تجربی - نیمه متمرکز 21664 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21667 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21662 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21663 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21905 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن 2
تجربی - نیمه متمرکز 21731 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21732 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 13
تجربی - نیمه متمرکز 21733 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21734 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) اردبیل کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21735 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21736 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21737 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21738 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 3
تجربی - نیمه متمرکز 21739 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 14
تجربی - نیمه متمرکز 21740 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21741 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21742 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21743 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21744 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21745 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21746 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21747 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21748 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21749 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21750 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 17
تجربی - نیمه متمرکز 21751 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 3
تجربی - نیمه متمرکز 21752 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21753 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21754 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 17
تجربی - نیمه متمرکز 21755 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی بستان خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21756 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21757 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21758 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21759 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21760 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21761 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21762 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21763 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21764 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن 3
تجربی - نیمه متمرکز 21765 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردانی فوریتهای پزشکی زن 20
تجربی - نیمه متمرکز 21766 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21767 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21768 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی گرمسار) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21769 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی گرمسار) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21770 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21771 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21772 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21773 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21774 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21775 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21776 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21777 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21778 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 29
تجربی - نیمه متمرکز 21779 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 1
تجربی - نیمه متمرکز 21780 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21781 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21782 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21783 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 7
تجربی - نیمه متمرکز 21784 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21785 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21786 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21787 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 2
تجربی - نیمه متمرکز 21788 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21789 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 17
تجربی - نیمه متمرکز 21790 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21791 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21792 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21793 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21794 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21795 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21796 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 22
تجربی - نیمه متمرکز 21797 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 3
تجربی - نیمه متمرکز 21798 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21799 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21800 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 1
تجربی - نیمه متمرکز 21801 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21802 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21803 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 40
تجربی - نیمه متمرکز 21804 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21805 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21806 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21807 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 1
تجربی - نیمه متمرکز 21808 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21809 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21810 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 2
تجربی - نیمه متمرکز 21811 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21812 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21813 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21814 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21670 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی اتاق عمل زن - مرد 16
تجربی - نیمه متمرکز 21671 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی اتاق عمل زن - مرد 16
تجربی - نیمه متمرکز 21672 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21673 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21674 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21675 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت حرفهای زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21676 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21677 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21678 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21679 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21680 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 20
تجربی - نیمه متمرکز 21681 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21682 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 20
تجربی - نیمه متمرکز 21683 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21684 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21685 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21686 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21687 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21688 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21689 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21690 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21691 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21692 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21693 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21694 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی بهداشت محیط زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21695 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21903 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردانی تکنسین سلامت دهان مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21696 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21697 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21698 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21699 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران کاردانی تکنسین سلامت دهان مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21700 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21701 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21702 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21703 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21704 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21705 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21706 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21707 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21708 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 40
تجربی - نیمه متمرکز 21709 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21710 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21711 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21712 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21713 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21714 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21715 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21716 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21717 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21718 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21719 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21720 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) خراسان رضوی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21721 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21722 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21723 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21724 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21725 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21726 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21727 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21728 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21729 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21730 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21815 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردانی مامایی زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21816 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی مامایی زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21817 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی مدارک پزشکی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21818 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی هوشبری زن - مرد 16
تجربی - نیمه متمرکز 21819 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی هوشبری زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21820 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی هوشبری زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21821 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی هوشبری زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21835 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21836 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21837 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن 6
تجربی - نیمه متمرکز 21838 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21839 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن 18
تجربی - نیمه متمرکز 21840 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21841 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21842 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21843 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 24
تجربی - نیمه متمرکز 21844 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی زن - مرد 14
تجربی - نیمه متمرکز 21845 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21846 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21847 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21848 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 22
تجربی - نیمه متمرکز 21849 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21850 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 24
تجربی - نیمه متمرکز 21851 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21852 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21853 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 11
تجربی - نیمه متمرکز 21854 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن 18
تجربی - نیمه متمرکز 21855 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن - مرد 16
تجربی - نیمه متمرکز 21856 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21857 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21858 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21859 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21860 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 16
تجربی - نیمه متمرکز 21861 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن - مرد 14
تجربی - نیمه متمرکز 21862 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21863 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی زن - مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21864 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21865 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21866 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم ورزشی مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21867 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 5
تجربی - نیمه متمرکز 21868 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن - مرد 22
تجربی - نیمه متمرکز 21869 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن - مرد 36
تجربی - نیمه متمرکز 21870 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21871 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن - مرد 22
تجربی - نیمه متمرکز 21872 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21873 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 9
تجربی - نیمه متمرکز 21874 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 8
تجربی - نیمه متمرکز 21875 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21876 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - نیمه متمرکز 21882 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی زن - مرد 9
تجربی - نیمه متمرکز 21883 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی زن - مرد 8