دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی ساخت و تولید

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30025 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
30170 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 30
30200 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 24
30216 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 16
30422 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 35
30434 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 15
30599 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 60
30655 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 30
30672 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30754 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 45
30767 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 15
30835 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 30
30847 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 20
30993 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 15
31006 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 7
37360 مناطق محروم روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه اراک
37403 مناطق محروم روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه اراک
37031 مناطق محروم روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی ساخت و تولید زن 2 دانشگاه بیرجند
37031 مناطق محروم روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی ساخت و تولید مرد 2 دانشگاه بیرجند
37052 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید مرد 6 دانشگاه تبریز
37318 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37289 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی اراک
37384 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
37075 مناطق محروم روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 1 دانشگاه کاشان
40058 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت آذرشهر
40104 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت میاندوآب
40167 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت کاشان
40196 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت کرج .ناحیه 3
40235 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت بوشهر
40371 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
40372 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
40373 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهریار
40374 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت رباط کریم
40375 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 محل خدمت کهریزک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40376 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهرقدس
40378 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 محل خدمت ورامین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40379 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 محل خدمت پاکدشت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس،
40465 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری محل خدمت شهرکرد ناحیه 1
40538 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت سبزوار
40539 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت کاشمر
40540 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت نیشابور
40676 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت دشت آزادگان
40677 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت مسجدسلیمان
40716 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان محل خدمت خدابنده
40826 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زاهدان .ناحیه 1
40827 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت ایرانشهر
40897 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت آباده
40898 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت داراب
40899 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت کازرون
40900 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت ارسنجان
40959 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 1
40978 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت سقز
41007 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
41028 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت اسلام آباد
41060 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت کلاله
41089 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت رودسر
41135 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت بابل
41163 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت محلات
41203 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت نهاوند
41222 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت بافق