دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30647 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 50
30648 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 30
30649 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک زن / مرد 40
30650 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی زن / مرد 30
30651 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 90
30652 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن / مرد 75
30653 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر زن / مرد 50
30654 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا زن / مرد 35
30655 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 30
30656 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 50
30657 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 50
30658 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 60
30659 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30660 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی معدن زن / مرد 40
30661 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 65
30662 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30663 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نساجی زن / مرد 90
30664 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 35
30665 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 45
30666 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30667 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30668 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30669 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30670 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30671 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30672 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30673 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30674 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30675 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30676 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30677 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30678 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30679 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30680 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه