دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و نوع دوره پردیس خودگردان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30666 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30667 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30668 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30669 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30670 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30671 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30672 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30673 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30674 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30675 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30676 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30677 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30678 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30679 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30680 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30790 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30791 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30792 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30793 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30794 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 24 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30795 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 23 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30796 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 11 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30797 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30798 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هوافضا زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
35563 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
35564 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران