دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه کاشان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30987 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آمار زن / مرد 26
30988 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 71
30989 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 30
30990 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک زن / مرد 83
30991 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی زن / مرد 30
30992 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 90
30993 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 15
30994 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 30
30995 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 26
30996 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 30
30997 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 41
30998 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 30
30999 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 22
31000 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 90
31001 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 30
31002 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آمار زن / مرد 9
31003 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 10
31004 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک زن / مرد 28
31005 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 30
31006 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 7
31007 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 10
31008 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 9
31009 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 10
31010 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 14
31011 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 10
31012 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 8
31013 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 30
31014 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10
35642 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 2
35643 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 6
35644 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6
35645 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی مرد 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35646 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35647 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 1
35648 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 2
35649 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن / مرد 2
35650 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 1 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35651 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35652 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - محل تحصیل پردیس خواهران
35653 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 1 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - محل تحصیل پردیس خواهران
37018 مناطق محروم روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی زن / مرد 1 دانشگاه کاشان
37075 مناطق محروم روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 1 دانشگاه کاشان