دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30831 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 35
30832 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک مهندسی زن / مرد 27
30833 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی برق زن / مرد 84
30834 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی دریا زن / مرد 21
30835 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 30
30836 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 63
30837 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی صنایع زن / مرد 27
30838 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی عمران زن / مرد 48
30839 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 42
30840 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی معماری زن / مرد 11
30841 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30842 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 27
30843 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 30
30844 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک مهندسی زن / مرد 18
30845 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی برق زن / مرد 56
30846 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی دریا زن / مرد 14
30847 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 20
30848 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 42
30849 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی صنایع زن / مرد 18
30850 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی عمران زن / مرد 32
30851 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 28
30852 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی معماری زن / مرد 7
30853 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی مکانیک زن / مرد 40
30854 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 18
30855 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری زن / مرد 20
37379 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک مهندسی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
37383 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی دریا زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
37384 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
37396 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل