دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش بهداشت مواد غذایی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31527 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن / مرد 35
31532 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن / مرد 5
31536 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهداشت مواد غذایی زن / مرد 35 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31546 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 27
31556 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 18
31565 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی زن / مرد 40
31572 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی زن / مرد 10
31711 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 30
31727 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 10
37110 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37462 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37418 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37434 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد