دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه ایلام

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31527 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن / مرد 35
31528 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 35
31529 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 35
31530 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31531 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی زن / مرد 35
31532 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن / مرد 5
31533 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 5
31534 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 5
31535 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی زن / مرد 5
35310 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 11
35311 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 11
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35313 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35314 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 2
35315 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 2
35316 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
37096 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37097 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37098 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37110 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37111 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37112 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37180 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه ایلام