دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان مازندران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31565 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی زن / مرد 40
31566 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت زن / مرد 40
31567 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31568 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 60
31569 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 60
31570 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31571 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
31572 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی زن / مرد 10
31573 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 15
31574 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31575 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 30
31576 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 10
31577 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی زن / مرد 10
31995 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی مرد 90
31995 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی زن 90
31996 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی زن 28
31996 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی مرد 28
31997 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 18
31998 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری زن 50
31998 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری مرد 50
31999 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
31999 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32000 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 22
32001 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32001 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32002 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پزشکی هسته ای زن / مرد 25
32003 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی مرد 10
32003 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی زن 10
32004 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 20
32004 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی زن 20
32005 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی مرد 20
32005 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی زن 20
32006 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران گفتار درمانی زن / مرد 12
32007 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مامایی زن 20
32008 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32009 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری مرد 20
32009 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری زن 20
32011 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم)
32012 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران پرستاری مرد 30
32012 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران پرستاری زن 30
32792 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی مرد 45
32792 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن 45
32793 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی مرد 44 (پذیریش در نیمسال دوم)
32793 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن 44 (پذیریش در نیمسال دوم)
32794 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی مرد 40
32794 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی زن 40
32795 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی مرد 24
32795 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن 24
32796 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 21
32797 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 35
32797 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 35
32798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی اتاق عمل مرد 23
32799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی اتاق عمل زن 23
32800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32801 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 25
32801 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی زن 25
32802 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20
32803 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی مرد 15
32803 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی زن 15
32804 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 15
32805 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری مرد 18
32806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن 18
35869 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
33144 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل پردیس پزشکی مستقر در شهر آمل) مازندران پزشکی زن 20
33144 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل پردیس پزشکی مستقر در شهر آمل) مازندران پزشکی مرد 20
32813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن 25
32813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری مرد 25
32814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32820 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32820 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32817 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 25
32817 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران علوم آزمایشگاهی زن 25
32818 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20
32819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31703 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 30
31704 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاه پزشکی زن / مرد 30
31705 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 30
31706 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاه پزشکی زن / مرد 30
35594 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی زن / مرد 24
35595 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی زن / مرد 24
31763 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 25
31764 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31765 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی زن / مرد 25
31766 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی زن / مرد 25
31767 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 25
31768 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 15
31769 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی زن / مرد 15
35715 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد زن / مرد 30
35716 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 12
35717 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن / مرد 9
35718 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن / مرد 24
35719 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 24
35720 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35720 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی مرد 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35721 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 9
35722 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن / مرد 14
35723 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن / مرد 14
35724 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد زن / مرد 12
35725 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 12
35726 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن / مرد 6
35727 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن / مرد 24
35728 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 24
35729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 6
35731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن / مرد 14
35732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن / مرد 14
35733 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران گردشگری زن / مرد 8
35734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران گردشگری زن / مرد 8
36579 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نور - روستای چمستان
36580 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نوشهر روستای کجور
36581 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سوادکوه روستای آلاشت
36582 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان سوادکوه روستای کالیکلا
36583 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهشهر - روستای زاغمرز
37437 مناطق محروم روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 1 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
37473 مناطق محروم روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 2 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
37474 مناطق محروم روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
37446 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37687 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37688 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
46782 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
47829 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت بهشهر
47835 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت چهاردانگه
47836 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت دودانگه
47838 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری .ناحیه 1
47839 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری .ناحیه 2
47848 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت گلوگاه
47852 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت میاندرود
47853 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت نکاء
47823 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت آمل
47826 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت بلده
47834 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت چمستان
47844 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت فریدون کنار
47849 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت لاریجان
47850 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت محمود آباد
47854 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت نور
41464 تربیت معلم روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدرجایی بابل) مازندران آموزش علوم تجربی زن 2 محل خدمت پاکدشت پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه،
47856 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چالوس، کجور، نوشهر، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت چالوس
47857 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت چمستان
47858 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت گلوگاه
47859 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چالوس، کجور، نوشهر، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت عباس آباد
47860 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت فریدون کنار
47862 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چالوس، کجور، نوشهر، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت رامسر
47863 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری .ناحیه 1
47864 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری .ناحیه 2
47865 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت محمود آباد
47866 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت میاندرود
47867 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت نکاء
47868 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت نور
47869 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چالوس، کجور، نوشهر، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت نوشهر
47870 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، محمودآباد، فریدون کنار، نور محل خدمت آمل
47873 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت بهشهر
47875 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چالوس، کجور، نوشهر، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت تنکابن
41395 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت پردیس
41396 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت رودهن
41397 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت شهرری .ناحیه 1
41398 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت فشافویه
41399 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت ورامین
41403 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت قرچک
41404 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت کهریزک
41406 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت پاکدشت
41408 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 1 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت پیشوا
41409 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 1 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت دماوند
41410 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 1 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت شهرری .ناحیه 2
41437 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش شیمی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت دماوند
41438 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش شیمی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت قرچک
41439 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش شیمی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت کهریزک
41449 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش علوم تجربی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت ورامین
41452 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش علوم تجربی مرد 2 محل پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی خدمت پاکدشت
41857 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 1 محل خدمت چالوس پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
41858 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش زیست شناسی مرد 2 محل خدمت تنکابن پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
41868 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش شیمی مرد 2 محل خدمت چالوس پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
47831 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 2 محل خدمت تنکابن پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
47833 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 2 محل خدمت چالوس پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
47837 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 محل خدمت رامسر پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
47843 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 محل خدمت عباس آباد پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
47846 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 محل خدمت کجور پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
47847 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 محل خدمت کلاردشت پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
47851 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 1 محل خدمت مرزن آباد پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
47855 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی مرد 2 محل خدمت نوشهر پردیس دکتر شریعتی ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری نوشهر) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
47861 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی زن 2 محل خدمت قائم شهر پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) اولویت پذیرش با داوطلبان
47871 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی زن 3 محل خدمت بابل پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) اولویت پذیرش با داوطلبان
47872 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی زن 1 محل خدمت بابلسر پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) اولویت پذیرش با داوطلبان
47874 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی زن 1 محل خدمت بندپی شرقی پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) اولویت پذیرش با داوطلبان
47876 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مازندران آموزش ابتدایی زن 1 محل خدمت جویبار پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) اولویت پذیرش با داوطلبان
33127 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد آیت ا... آملی مازندران داروسازی زن / مرد 16
33128 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد آیت ا... آملی مازندران داروسازی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
33129 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد بابل مازندران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33130 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد تنکابن مازندران پزشکی زن / مرد 16
33131 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد تنکابن مازندران پزشکی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
33132 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری مازندران پزشکی زن / مرد 24
33133 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری مازندران پزشکی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
33134 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری مازندران پزشکی زن / مرد 6 بصورت خودگردان
33135 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری مازندران پزشکی زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
32010 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32010 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32013 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32014 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32015 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32807 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن / مرد 6
32808 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 4
32809 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 10
32809 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 10
32810 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32810 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32811 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 5
32812 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5
32824 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ساری
32825 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ساری
35891 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
32815 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن 5
32815 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری مرد 5
32816 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32816 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32821 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32821 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32822 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) مازندران پزشکی زن / مرد 30
32823 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) مازندران داروسازی زن / مرد 20