دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان همدان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31536 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهداشت مواد غذایی زن / مرد 35 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31537 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31538 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 35 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31539 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاه پزشکی زن / مرد 20 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31540 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40 هر رشته می باشد. اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31541 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاه پزشکی زن / مرد 10 امکان واگذاری خوابگاه دولتی وجود ندارد.
35324 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد زن / مرد 12 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35325 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن / مرد 12 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35326 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن / مرد 11 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35327 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 32 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35328 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض زن / مرد 32 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی مرد 12 می باشد واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن 12 می باشد واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت
35330 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9 رشته می باشد. اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر
31542 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20 وجود ندارد امکان مهمان و یا انتقال به پردیس اصلی دانشگاه به دانشجویان غیر بومی خوابگاه تعلق خواهد گرفت.
31543 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10 ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه وجود
35331 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 9 سینا وجود ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی
35332 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 9 سینا وجود ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی
35333 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 6 سینا وجود ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی
35334 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 6 انتقال به پردیس اصلی دانشگاه عدم تخصیص خوابگاه و همچنین عدم امکان مهمانی و
35468 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 40
32869 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی مرد 32 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32869 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن 32 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32870 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی مرد 78 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32870 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن 78 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32871 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی مرد 37 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32871 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن 37 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32872 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی مرد 22 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32872 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن 22 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32873 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32873 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32874 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32875 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32876 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32876 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32877 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32877 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32878 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی اتاق عمل مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32878 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی اتاق عمل زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32879 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32879 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی زن 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32880 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32880 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی مرد 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32881 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32881 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32882 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم تغذیه مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32882 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم تغذیه زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32883 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32884 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی مرد 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32884 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی زن 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32885 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32885 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی زن 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32886 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32887 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی زن / مرد 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32888 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 17 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32889 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32890 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32891 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32891 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
35871 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32892 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری زن 30 براساس مصویه شورای آموزشی دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقالات
32892 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری مرد 30 براساس مصویه شورای آموزشی دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقالات
32893 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) براساس مصویه شورای آموزشی دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقالات
32893 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) براساس مصویه شورای آموزشی دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقالات
32894 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقال
32894 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقال
32895 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) براساس مصویه شورای آموزشی دانشگاه تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقالات شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32895 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) براساس مصویه شورای آموزشی دانشگاه تعهد در ارایه خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقالات شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
31784 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست فناوری زن / مرد 60
31785 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان میکروبیولوژی زن / مرد 60
31786 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زیست فناوری زن / مرد 20
35753 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن / مرد 18
35754 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی زن / مرد 48
35755 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35755 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35756 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 18
35757 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن / مرد 6
35758 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 6
32972 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد (استان همدان) همدان بهداشت عمومی زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32973 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد (استان همدان) همدان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهد در ارایه خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
36662 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تویسرکان
36663 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نهاوند
36664 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان رزن
36665 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فامنین
36666 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کبودرآهنگ
36667 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نهاوند
36668 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کبوتراهنگ
36669 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تویسرکان
37462 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37469 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37680 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان * اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37466 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) - به دانشجویان غیر بومی خوابگاه تعلق خواهد گرفت. امکان مهمان و یا انتقال به پردیس اصلی دانشگاه وجود ندارد.
37480 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) - به دانشجویان غیر بومی خوابگاه تعلق خواهد گرفت. امکان مهمان و یا انتقال به پردیس اصلی دانشگاه وجود ندارد.
37202 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
37678 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
37679 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
37754 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - عدم تعهد در ارایه خوابگاه
37756 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - عدم تعهد در ارایه خوابگاه
45931 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش کودکان استثنایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت شبستر
45932 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش کودکان استثنایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت مرند
45933 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش کودکان استثنایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هریس، وزرقان، اهر محل خدمت اهر
46988 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش کودکان استثنایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان زنجان محل خدمت زنجان .ناحیه 2
48029 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسد آباد محل خدمت اسدآباد
48030 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت بهار
48031 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تویسرکان محل خدمت تویسرکان
48032 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت جوکار
48033 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت خزل
48034 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت رزن
48035 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت سامن
48036 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت سردرود
48037 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت قروه درجزین
48038 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان همدان محل خدمت قهاوند شرا
48039 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کبودراهنگ محل خدمت کبوترآهنگ
48040 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کبودراهنگ محل خدمت گل تپه
48041 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت لالجین
48042 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت ملایر
48043 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت نهاوند
46084 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت اردبیل ناحیه 1
46991 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان زنجان محل خدمت زنجان .ناحیه 2
47372 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت تاکستان
47596 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش کودکان استثنایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 1
48048 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسد آباد محل خدمت اسدآباد
48049 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت بهار
48050 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تویسرکان محل خدمت تویسرکان
48051 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت جوکار
48052 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت خزل
48053 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت رزن
48054 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت سامن
48055 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت سردرود
48056 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فامنین محل خدمت فامنین
48057 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت قروه درجزین
48058 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تویسرکان محل خدمت قلقل رود(فرسفج )
48059 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان همدان محل خدمت قهاوند شرا
48060 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کبودراهنگ محل خدمت کبوترآهنگ
48061 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کبودراهنگ محل خدمت گل تپه
48062 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت لالجین
48063 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت ملایر
48064 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت نهاوند
48065 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان همدان محل خدمت همدان .ناحیه 1
48066 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان همدان محل خدمت همدان .ناحیه 2
38490 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
38769 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری زن / مرد 15
38770 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی زن / مرد 15
32896 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 15 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32897 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32898 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن / مرد 16 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32899 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن / مرد 10 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32900 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32901 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32902 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32903 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 17 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32903 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 17 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32904 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32904 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32905 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32906 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 7 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32907 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32908 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 15 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32909 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 2 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32910 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی زن / مرد 7 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32911 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32912 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32913 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32914 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 2 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32915 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 3 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32916 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32917 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
35893 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس