دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه تبریز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31545 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 27
31546 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 27
31547 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن / مرد 33
31548 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31549 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31550 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 30
31551 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 33
31552 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31553 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31554 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز زن / مرد 20
31555 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 18
31556 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 18
31557 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن / مرد 22
31558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31561 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 22
31562 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 16
31563 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 16
35348 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 14
35349 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35350 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 7
35351 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35352 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 24
35353 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 9
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 6 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35355 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 9
35356 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 10
35357 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 13
35358 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 5
35359 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم)
35360 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 16
35361 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 6
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35363 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 6
37417 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه تبریز
37418 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37419 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37420 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37424 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37425 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37427 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37430 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37463 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37622 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37623 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37625 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37628 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تبریز