دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31710 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40
31711 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 30
31712 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زن / مرد 30
31713 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31714 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31715 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 30
31716 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31717 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی زن / مرد 20
31718 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی زن / مرد 20
31719 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی شیلات زن 20
31719 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی شیلات مرد 20
31720 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31721 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن 20
31721 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست مرد 20
31722 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31723 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 20
31724 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت زن / مرد 20
31725 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز زن / مرد 20
31726 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) نیمسال تحصیلی موافقت نمی شود. با مرخصی تحصیلی دانشجویان نوبت دوم در اولین
31727 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 10
31728 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زن / مرد 5
31729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 5
31730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 5
31732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 10
31733 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 5
31734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن 10
31734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست مرد 10
31735 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاه پزشکی زن / مرد 5
31736 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 5
31737 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز زن / مرد 5
35612 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد زن / مرد 14
35613 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35614 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 12
35615 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 11
35616 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 28
35617 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض زن / مرد 28
35618 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 14
35619 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35619 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35620 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
35621 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن / مرد 6
35622 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 6
35623 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد زن / مرد 8
35624 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 4
35625 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 6
35626 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
35627 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 2
35628 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35628 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35629 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35630 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن / مرد 4
35631 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 4
37433 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه فردوسی مشهد
37434 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37435 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37436 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37438 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37439 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37440 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37441 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37442 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37443 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37444 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37445 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37635 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37638 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37639 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد