دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی بهبهان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32977 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان بهداشت عمومی زن / مرد 20
32978 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری زن 25
32978 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری مرد 25
32979 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32979 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32980 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32980 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32981 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان بهداشت عمومی زن / مرد 5
32982 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری مرد 5
32982 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری زن 5
32983 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5
32984 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5