دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش تکنولوژی پرتوشناسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31811 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31811 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی زن 25 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31843 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31844 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31860 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی مرد 27 بدون خوابگاه
31860 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی زن 27 بدون خوابگاه
31880 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 28 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31880 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی پرتوشناسی زن 28 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31900 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
31900 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
31959 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 30
31959 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن 30
32001 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32001 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32045 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 عدم واگذاری خوابگاه
32045 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 عدم واگذاری خوابگاه
32067 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32067 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32083 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32083 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32114 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 30
32114 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی زن 30
32142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32160 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 22
32160 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن 22
32189 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 22
32189 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 22
32246 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32246 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32277 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32277 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32312 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32312 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32342 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32342 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32364 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 18
32364 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن 18
32399 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 18
32399 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی زن 18
32411 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15
32411 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی زن 15
32425 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی زن 18
32425 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی مرد 18
32448 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن 25
32448 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25
32495 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25
32495 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی زن 25
32705 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 17
32705 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن 17
32725 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32725 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32765 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15 بدون خوابگاه
32765 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 15 بدون خوابگاه
32800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32835 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15
32835 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن 15
32879 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32879 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی زن 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32587 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن 16
32587 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 16
32615 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32615 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32637 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 22
32637 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن 22
32660 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن 15
32660 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15
32924 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32924 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32980 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32980 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
36091 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36092 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدن
36093 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
36409 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان خاش
36410 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل دربیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در شهرستان زاهدان
36411 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان رازی سراوان شهرستان سراوان
36412 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان دارالشفاء شهرستان میرجاوه
36682 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36683 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36684 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36685 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
31921 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32055 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 عدم واگذاری خوابگاه
32205 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32286 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3 بدون خوابگاه
32352 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32377 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 2
32432 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 2
32471 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32717 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3
32729 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32777 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32847 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5
32906 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 7 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32599 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 4
32626 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3
32672 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5
32957 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
32984 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5