دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی دزفول

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32260 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی مرد 48
32260 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن 48
32261 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن 15
32261 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری مرد 15
32262 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32262 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32263 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 12
32263 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 12
32264 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی مرد 17
32264 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی زن 17
32265 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری مرد 13
32265 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری زن 13
32266 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32266 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
36276 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مراکز دزفول و یا حاشیه دزفول
36277 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مراکز شوش و یا حاشیه شوش
36278 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مراکز گتوند و یا حاشیه گتوند
36301 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن / مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول
36306 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول
36307 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول
36308 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری زن / مرد 5 دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول
32267 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن / مرد 15
32268 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32268 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32269 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32270 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3
32271 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری زن / مرد 2