دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه کاشان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31741 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن / مرد 26
31742 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن / مرد 9
35642 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 7
35643 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 24
35644 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن / مرد 24
35645 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35646 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
35647 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 2
35648 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35649 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن / مرد 8
35650 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35651 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35652 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 6 تحصیل پردیس خواهران شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - محل
35653 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 2 تحصیل پردیس خواهران شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - محل