دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35782 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن / مرد 11
35783 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن / مرد 11
35784 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن / مرد 28
35785 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35785 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35786 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن / مرد 9
35787 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35788 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 8
35789 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 8
35790 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن / مرد 2
35791 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35792 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 3
35793 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 3
37210 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37211 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37742 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37743 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37744 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس