دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان هرمزگان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32036 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی مرد 37 عدم واگذاری خوابگاه
32036 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن 37 عدم واگذاری خوابگاه
32037 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی مرد 38 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32037 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن 38 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32038 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی مرد 16 عدم واگذاری خوابگاه
32038 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن 16 عدم واگذاری خوابگاه
32039 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی مرد 25 عدم واگذاری خوابگاه
32039 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن 25 عدم واگذاری خوابگاه
32040 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بهداشت عمومی زن / مرد 30 عدم واگذاری خوابگاه
32041 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن / مرد 25 عدم واگذاری خوابگاه
32042 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 35 عدم واگذاری خوابگاه
32042 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 35 عدم واگذاری خوابگاه
32043 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32043 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32044 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 13 عدم واگذاری خوابگاه
32044 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل زن 13 عدم واگذاری خوابگاه
32045 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 عدم واگذاری خوابگاه
32045 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 عدم واگذاری خوابگاه
32046 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی مرد 20 عدم واگذاری خوابگاه
32046 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی زن 20 عدم واگذاری خوابگاه
32047 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 28 عدم واگذاری خوابگاه
32048 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مامایی زن 15 عدم واگذاری خوابگاه
32049 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 عدم واگذاری خوابگاه
32050 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری زن 16 عدم واگذاری خوابگاه
32050 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 16 عدم واگذاری خوابگاه
32051 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32051 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
35847 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه
32058 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری زن 26 سایر دانشگاههای علوم پزشکی ممنوعیت هر گونه انتقال و جابجایی به بندر عباس و
32058 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری مرد 26 سایر دانشگاههای علوم پزشکی ممنوعیت هر گونه انتقال و جابجایی به بندر عباس و
35782 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن / مرد 11
35783 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن / مرد 11
35784 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن / مرد 28
35785 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35785 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35786 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن / مرد 9
35787 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35788 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 8
35789 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 8
35790 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن / مرد 2
35791 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35792 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 3
35793 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 3
36614 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) زیارتعلی شهرستان رودان-ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز روستایی
36615 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 1 لیردف شهرستان جاسک- ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز روستایی
36616 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 1 توکهور از شهرستان میناب - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز روستایی
36617 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) رودبار شهرستان خمیر - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز روستایی
36618 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) الا شهرستان بشاگرد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان بقیه
36619 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 1 هرنگان شهرستان سیریک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز روستایی
36620 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 1 یکدار شهرستان جاسک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز روستایی
36621 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) رودبار شهرستان بستک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز روستایی
36622 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) الانبیا شهرستان جاسک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان خاتم
36623 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) لمزان شهرستان بندرلنگه - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز روستایی
36624 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 تحصیل در یکی از مراکز روستایی شهرستان رودان - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره خوابگاه
36625 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 روستایی شهرستان بندرلنگه- ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل دریکی از مراکز
36626 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 تحصیل در یکی از مراکز روستایی شهرستان میناب -ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره خوابگاه
36627 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 تحصیل در یکی از مراکز روستایی شهرستان پارسیان - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره خوابگاه
36628 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 تحصیل در یکی از مراکز روستایی شهرستان جاسک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره خوابگاه
36629 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 تحصیل در یکی از مراکز روستایی شهرستان بشاگرد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره خوابگاه
36630 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 1 روستایی شهرستان سیریک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36631 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 توکهور از شهرستان میناب - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز روستایی
36632 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 درمانی شهرستان حاجی آباد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36633 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 درمانی شهرستان رودان - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36634 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) درمانی شهرستان بشاگرد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36638 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 درمانی شهرستان قشم - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36640 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز روستایی توکهور از شهرستان میناب - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال
36641 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 درمانی شهرستان میناب - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال- عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36642 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) روستایی لیردف از شهرستان جاسک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36643 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) درمانی شهرستان سیریک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال - عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36644 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان میناب - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36645 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان حاجی آباد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36646 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان رودان - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36647 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان جاسک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36648 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان سیریک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36649 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز درمانی شهرستان خمیر - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال
36650 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز درمانی شهرستان بستک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال
36651 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز درمانی شهرستان قشم - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال
36652 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 درمانی شهرستان بشاگرد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال-عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36653 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان میناب - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز
36654 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان حاجی آباد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36655 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان رودان - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36656 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان جاسک - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از مراکز
36657 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان بندرلنگه - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز
36658 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان سیریک - ممنوعیت انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز
36659 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز درمانی شهرستان بستک - ممنوعیت انتقال-عدم واگذاری خوابگاه
36660 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 1 درمانی شهرستان خمیر - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز
36661 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری زن / مرد 1 درمانی شهرستان بشاگرد - ممنوعیت تغییر رشته و انتقال -عدم واگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل یکی از مراکز
36635 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری مرد 1 از مراکز درمانی شهرستان بندرلنگه - ممنوعیت تغییررشته و انتقال و جابجایی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (بندرلنگه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی
36636 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری مرد 1 مراکز درمانی شهرستان پارسیان - ممنوعیت تغییررشته و هر گونه انتقال و جابجایی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (بندرلنگه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در
36637 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری مرد 1 از مراکز درمانی شهرستان خمیر - ممنوعیت تغییررشته و انتقال و جابجایی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (بندرلنگه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی
36639 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری مرد 1 مراکز درمانی شهرستان بستک - ممنوعیت تغییررشته و انتقال و جابجایی محل تحصیل: شهرستان بندرلنگه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (بندرلنگه) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یکی از
37210 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37211 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37742 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37743 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37744 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
47965 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان حاجی آباد محل خدمت حاجی آباد
47966 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت خمیر
47967 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت رودان
47968 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت رودخانه
47969 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت سندرک
47970 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت سیریک
47971 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قشم محل خدمت شهاب
47972 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بندرلنگه محل خدمت شیب کوه
47973 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت فین
47974 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قشم محل خدمت قشم
47975 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بندرلنگه محل خدمت کیش
47976 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت میناب
47977 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بستک محل خدمت بستک
47978 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت بشاگرد
47979 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت بندرعباس .ناحیه 1
47980 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت بندرعباس .ناحیه 2
47981 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بندرلنگه محل خدمت بندرلنگه
47982 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان پارسیان محل خدمت پارسیان
47983 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت جاسک
47994 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت میناب
47995 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت فین
47996 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قشم محل خدمت قشم
47997 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت سندرک
47998 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت سیریک
47999 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قشم محل خدمت شهاب
48000 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت رودان
48001 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت بشاگرد
48002 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت بندرعباس .ناحیه 1
48003 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، خمیر محل خدمت بندرعباس .ناحیه 2
48004 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بندرلنگه محل خدمت بندرلنگه
48005 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان پارسیان محل خدمت پارسیان
48006 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بشاگرد، جاسک، سیریک، رودان، میناب محل خدمت جاسک
48007 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهراء (س) بندرعباس هرمزگان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان حاجی آباد محل خدمت حاجی آباد
38765 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان حسابداری زن / مرد 15
38766 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان روانشناسی زن / مرد 15
38767 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
38768 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 15
33136 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان - مرکز آموزش بین المللی قشم هرمزگان پزشکی زن / مرد 25 بندرعباس برگزار می گردد. بصورت خودگردان دوره علوم پایه در جزیره قشم و دوره فیزیوپاتولوژی و بالینی در
32052 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن / مرد 12 عدم واگذاری خوابگاه
32053 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 10 عدم واگذاری خوابگاه
32053 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 10 عدم واگذاری خوابگاه
32054 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32054 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32055 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 عدم واگذاری خوابگاه
32056 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 عدم واگذاری خوابگاه
32057 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مامایی زن 5 عدم واگذاری خوابگاه
32059 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 13 خودگردان دانشگاه عدم واگذاری خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32060 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم واگذاری خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32061 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن / مرد 10 خودگردان دانشگاه عدم واگذاری خوابگاه - محل تحصیل پردیس