دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش فیزیک مهندسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30023 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30184 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک مهندسی زن / مرد 30
30198 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن / مرد 36
30214 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن / مرد 24
30267 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک مهندسی زن / مرد 15
30499 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی زن / مرد 25
30515 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی زن / مرد 15
30557 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن / مرد 50
30692 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی زن / مرد 50
30804 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی قم قم فیزیک مهندسی زن / مرد 45
30832 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک مهندسی زن / مرد 27
30844 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک مهندسی زن / مرد 18
30823 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فیزیک مهندسی زن / مرد 25
30991 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی زن / مرد 30
31016 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک مهندسی زن / مرد 45
31287 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین فیزیک مهندسی زن / مرد 60
37071 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37280 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37379 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک مهندسی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
37355 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فیزیک مهندسی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
37018 مناطق محروم روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی زن / مرد 1 دانشگاه کاشان