دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30554 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 55
30555 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن / مرد 45
30556 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 50
30557 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن / مرد 50
30558 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 60
30559 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 50
30560 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 55
30561 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30562 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 50
30563 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 50
35529 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 4
35530 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 10
35531 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 10
35532 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 5
35533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
37215 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37224 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37231 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37237 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37245 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37249 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز