دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30691 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 60
30692 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی زن / مرد 50
30693 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی برق زن / مرد 60
30694 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 25
30695 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شیمی زن / مرد 50
30696 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی صنایع زن / مرد 45
30697 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 60
30698 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 45
30699 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری زن / مرد 25
30700 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30701 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 40
35550 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 9
37071 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37077 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37084 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37273 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37280 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37284 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی برق زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37290 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شهرسازی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37292 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شیمی زن / مرد 4 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37293 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37295 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37298 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37303 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37306 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37314 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول