دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و استان قزوین

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30180 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار زن / مرد 30
30181 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها زن / مرد 30
30182 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30183 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک زن / مرد 30
30184 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک مهندسی زن / مرد 30
30185 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی برق زن / مرد 60
30186 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی زن / مرد 30
30187 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی عمران زن / مرد 30
30188 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30189 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معدن زن / مرد 30
30190 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری زن / مرد 30
30191 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن / مرد 30
30192 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 30
35343 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 3
35344 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 3
35345 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض زن / مرد 6
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35347 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35860 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
31286 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین علوم مهندسی زن / مرد 50
31287 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین فیزیک مهندسی زن / مرد 60
31288 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق زن / مرد 40
31289 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پزشکی زن / مرد 40
31290 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پلیمر زن / مرد 40
31291 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی زن / مرد 40
31292 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی زن / مرد 40
31293 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع زن / مرد 40
31294 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران زن / مرد 40
31295 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
31296 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری زن / مرد 40
31297 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک زن / مرد 40
31298 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
31299 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا زن / مرد 40
31300 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق زن / مرد 20
31301 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پزشکی زن / مرد 20
31302 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پلیمر زن / مرد 20
31303 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی زن / مرد 20
31304 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی زن / مرد 20
31305 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع زن / مرد 20
31306 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران زن / مرد 20
31307 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر زن / مرد 20
31308 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری زن / مرد 20
31309 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک زن / مرد 20
31310 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 20
31311 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا زن / مرد 20
47335 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت اسفرورین
47336 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان البرز محل خدمت البرز
47337 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آبیک محل خدمت آبیک
47338 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت بوئین زهرا
47339 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت تاکستان
47340 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت خرمدشت
47341 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت شال
47342 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت ضیاءآباد
47346 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان البرز محل خدمت البرز
47347 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آبیک محل خدمت آبیک
47348 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آوج محل خدمت آوج
47349 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت بوئین زهرا
47350 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت تاکستان
47351 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت خرمدشت
47353 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت رودبارشهرستان
47354 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت شال
47355 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت ضیاءآباد
47356 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت طارم سفلی
47357 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه 1
38034 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی پزشکی زن / مرد 60
38035 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن / مرد 60
38036 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی عمران زن / مرد 60
38037 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
38038 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی معماری زن / مرد 60
38314 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 6
38315 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 6
38316 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت مالی زن / مرد 6
38039 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین قزوین مهندسی صنایع زن / مرد 60
38317 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
38318 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 6
38321 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 6
38322 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 6
38323 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی زن / مرد 6
38324 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 6
38325 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 6
38326 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 6
38040 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن / مرد 60
38319 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 6
38320 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مدیریت مالی زن / مرد 6
38327 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین روانشناسی زن / مرد 6
38745 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 5
38746 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 6
35889 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1