دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30180 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار زن / مرد 30
30181 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها زن / مرد 30
30182 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30183 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک زن / مرد 30
30184 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک مهندسی زن / مرد 30
30185 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی برق زن / مرد 60
30186 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی زن / مرد 30
30187 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی عمران زن / مرد 30
30188 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن / مرد 30
30189 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معدن زن / مرد 30
30190 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری زن / مرد 30
30191 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن / مرد 30
30192 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 30
35343 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 3
35344 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 3
35345 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض زن / مرد 6
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35347 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 3