دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی نفت

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30121 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی نفت زن / مرد 30
30129 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی نفت زن / مرد 5
30279 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 25
30294 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) گیلان مهندسی نفت زن / مرد 20
30313 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت زن / مرد 48
30324 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت زن / مرد 10
30333 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی نفت زن / مرد 40
30380 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نفت زن / مرد 45
30431 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی نفت زن / مرد 40
30443 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی نفت زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
30511 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی نفت زن / مرد 35
30525 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی نفت زن / مرد 10
30577 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت زن / مرد 25
30594 متمرکز روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی نفت زن / مرد 60 محل تحصیل واحد آبادان
30597 متمرکز روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت زن / مرد 60
30630 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت زن / مرد 30 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30646 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت زن / مرد 2 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30664 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 35
30679 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
30728 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت زن / مرد 26
30738 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت زن / مرد 9
30788 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 30
30797 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
30946 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت زن / مرد 16
30958 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت زن / مرد 4
30006 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت زن / مرد 60
30011 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت زن / مرد 60
31324 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی نفت مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
37009 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی نفت زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37083 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی نفت زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37068 مناطق محروم روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی نفت زن / مرد 1 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
37060 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نفت مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37375 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نفت زن / مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37326 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی نفت زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37069 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37313 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی نفت زن / مرد 2 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان)
37312 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت زن / مرد 3 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد اهواز)
37025 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها