دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30615 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 45 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30616 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 45 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30617 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30618 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 50 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30619 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 155 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30620 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی پلیمر زن / مرد 30 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30621 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 60 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30622 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 85 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30623 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 85 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30624 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 70 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30625 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 80 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30626 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 120 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30627 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30628 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 80 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30629 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن / مرد 120 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30630 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت زن / مرد 30 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30631 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30632 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30633 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی آب زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30634 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30635 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30636 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی پلیمر زن / مرد 2 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30637 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30638 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30639 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 9 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 6 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30642 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30643 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30644 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30645 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن / مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30646 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت زن / مرد 2 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
35546 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 6 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
35547 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
35548 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 2 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
35549 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 2 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37020 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37023 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37025 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37082 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن 2 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37082 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی مرد 2 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها