دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30718 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 45
30719 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 38
30720 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 75
30721 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 52
30722 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 25
30723 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 64
30724 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 45
30725 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن / مرد 50
30726 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30727 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30728 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت زن / مرد 26
30729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 15
30730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 25
30731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 18
30732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 10
30733 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 20
30734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 15
30735 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن / مرد 15
30736 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 20
30737 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 15
30738 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت زن / مرد 9
37216 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37218 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37220 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37225 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37232 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37238 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37246 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37250 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز